Strona 275

Tom I

[135] 14. Kapłani, którzy powodowani gorliwością oraz miłością oddawać się będą pobożnym dziełom Prokury, głosząc kazania, udzielając świętych sakramentów czy towarzysząc umierającym, powinni być przekonani, że jak z jednej strony przez wykonywanie tych świętych czynności swego urzędu najskuteczniej pracują nad zbawieniem dusz, tak z drugiej strony szatan stawia lub przynajmniej we wszelki możliwy sposób usiłuje stawiać różne przeszkody. Ażeby więc zniweczyć jego przewrotne działanie i przekreślić jego wysiłki, należy w powyższych okolicznościach uciekać się kapłanom do egzorcyzmów i skierowywać je prywatnie przeciwko szatanom, aby nie przeszkadzali głoszeniu słowa Bożego, sprawowaniu świętych sakramentów i pokrzepianiu umierających, jak również aby wierni nie doznawali przeszkód szatańskich podczas przyjmowania świętych sakramentów i korzystania z nich, podczas słuchania słowa Bożego i korzystania z kapłańskiej pomocy w ostatnich chwilach swojego śmiertelnego życia (…)[739] Egzorcyzmy należy jednak stosować zawsze z głęboką pokorą i wielką wiarą, inaczej bowiem nie osiągną one swojego skutku. Ażeby egzorcyzmom zapewnić lepszą skuteczność, dobrą rzeczą jest powiadomić o nich właściwe osoby oraz ożywić ich wiarę.

[136] Celem zapewnienia lepszego owocu swoim pracom należy odmawiać także następujący

Akt ofiarowania

Przedwieczny Ojcze, w zjednoczeniu z całym Dworem Niebieskim i wszystkimi stworzeniami ofiaruję Ci teraz i nieustannie w każdej chwili Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa w celu zgładzenia we mnie wszelkiej niegodności posiadania łaski głoszenia słowa Bożego, sprawowania świętych sakramentów, owocnego towarzyszenia duszom podczas przechodzenia ich z tego świata do wieczności. Ofiaruję Ci Ją także w tym celu, aby podziękować za powyższe laski, jak gdybyś już ich udzielił mnie oraz wszystkim innym (…)[740]

22. O GŁOSZENIU ŚWIĘTEJ EWANGELII W NIEDZIELE, W INNE UROCZYSTOŚCI ROKU, W ADWENCIE I WIELKIM POŚCIE

[137] Pan nasz Jezus Chrystus nakazał nam, abyśmy głosili Ewangelię świętą, dlatego też treścią naszego przepowiadania, aby było ono owocne i skuteczne, winna być Ewangelia święta. Wszyscy więc kapłani, którzy powodowani religijną gorliwością oraz miłością poświęcają się jakimkolwiek dziełom Prokury, powinni dokładać wszelkich starań, aby zawsze głosić Ewangelię świętą. I jak Kościół święty, kierowany przez Ducha Świętego, codziennie w Oficjum i Mszy świętej każe nam czytać Ewangelię świętą, tak również każde kazanie niezależnie od tego, w jakim dniu jest głoszone, raz czy też częściej w ciągu dnia, powinno się opierać na Ewangelii świętej. Odnosi się to specjalnie do kazań, które są głoszone w niedziele

[739] Opuszczony zostaje tekst zawierający formułę egzorcyzmu, który Pallotti zalecał odmawiać prywatnie.

[740] Opuszczamy tu modlitwy, które Pallotti polecał odmawiać przed rozpoczęciem kazania.