Strona 272

Tom I

Modlitwy te należy także rozpowszechniać w kolegiach, seminariach, klasztorach i domach zakonnych tak męskich, jak i żeńskich, w zgromadzeniach i oratoriach, w szkołach i we wszelkiego rodzaju wspólnotach.

[126] Przez dziesięć dni, które poprzedzają ogólne święcenia kapłańskie w Wielkim Poście oraz w Suche Dni, kiedy to kandydaci do stanu kapłańskiego przygotowują się do święceń, odprawiając rekolekcje, prokuratorzy winni podwoić swą gorliwość w staraniach o pomnożenie modlitw, zachęcając osobiście jak też i za pośrednictwem innych do modlitw prywatnych i publicznych w stowarzyszeniach, w kościołach, a specjalnie w kościołach Pobożnego Zjednoczenia, ażeby otrzymać prawdziwie gorliwych kapłanów. Należy dołożyć starań, aby tego rodzaju modlitwy zarządzono także we wszystkich stowarzyszeniach, szkołach i kościołach całej diecezji. Takie również modlitwy, połączone z umartwieniami i postem, tym bardziej należy odprawiać w diecezji przez cały czas wakansu stolicy biskupiej. Należy je odprawiać tak długo, dopóki nowy pasterz nie obejmie w zarząd diecezji. Dobre te uczynki należy ofiarowywać w tej intencji, aby pasterz obdarzony pełnią Ducha Świętego bezpiecznie i w sposób pewny prowadził powierzoną mu owczarnię na pastwiska wiecznej szczęśliwości. Również kiedy zawakuje Apostolska Stolica Rzymska, wtedy w Rzymie i we wszystkich diecezjach należy odprawiać odpowiednie modlitwy, poparte umartwieniem i trwające aż do wyboru nowego Wikariusza Jezusa Chrystusa. Wreszcie prokuratorzy winni ze szczególną gorliwością pracować nad rozpowszechnianiem po całym świecie stałej praktyki modlitwy pokornej, ufnej i wytrwałej, aby wyprosić wzrost, obronę i rozkrzewienie pobożności oraz wiary katolickiej na całym świecie.

[127] 3. Każdy prokurator powinien się starać, aby co roku była odprawiana publicznie nowenna, będąca przygotowaniem do uroczystości tego Świętego Apostoła, pod którego opieką sprawuje swój urząd. Przed rozpoczęciem nowenny należy ją przez kaznodziejów, proboszczów i spowiedników ogłosić ludowi i do niej zachęcić. Pożądanym jest, aby podczas nowenny wygłaszane były stosowne nauki, zmierzające do rozbudzenia u ludu żywego pragnienia naśladowania Apostołów w rozkrzewianiu, pomnażaniu i obronie pobożności oraz katolickiej wiary, a także aby wyprosić sobie ich opiekę. Należy przewidzieć konieczne wydatki związane z nowenną i zwrócić się do pobożnej hojności dobrodziejów, aby je pokryli.

[128] 4. Wszyscy prokuratorzy mają przy pomocy prokuratorów-pomocników zbierać składki pieniężne jednorazowe, tygodniowe lub miesięczne; są one konieczne do pokrycia wydatków i prac odnośnych dzieł, jakie prowadzą prokuratorzy. Ponadto prokuratorzy mają jeszcze z gorliwą zapobiegliwością, ale i taktownie zwracać się do ofiarności i pobożności wiernych oraz różnych zrzeszeń z prośbą o rzeczy konieczne do sprawowania publicznego kultu, jak święte naczynia, paramenty, obrusy i sprzęty kościelne, ozdoby ołtarzowe, obrazy i relikwie do czci publicznej, aby móc zaopatrywać ubogie kościoły, specjalnie te, które znajdują się w krajach misyjnych. Należy również zbierać jeszcze przedmioty potrzebne do rozwijania pobożności prywatnej, jak książeczki do nabożeństwa (również w językach obcych, aby je posyłać odnośnym krajom, by tam je bezinteresownie rozdawano wiernym), koronki, szkaplerze, medaliki, krzyże, krucyfiksy