Strona 271

Tom I

20. O SEKRETARZU, ARCH1WARIUSZU, KRONIKARZU, KASJERZE, DEPOZYTARIUSZU I KSIĘGOWYM W KAŻDEJ Z PROKUR POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO ORAZ O ICH OBOWIĄZKACH

[123] Rektor wybiera ludzi na stanowiska wymienione wyżej. Sekretarza wybiera z grona prokuratorów, pozostałych zaś może wedle swego uznania wybrać z grona prokuratorów lub też nie. Wszyscy oni winni odznaczać się przymiotami uczciwości, gorliwości, wyróżniającej się miłości, zdolności do spełniania swojego obowiązku. Skarbnik zaś i depozytariusz winni się cieszyć prawością, nieskazitelnością i powszechnym szacunkiem (…)[724]

21. WSPÓLNE OBOWIĄZKI WSZYSTKICH PROKURATORÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW PROKURATORA MIEJSCOWEGO[725]

[124] 1. Wszyscy prokuratorzy mają dobrać sobie odpowiednią ilość współpracowników w zakresie swoich urzędów. Ci współpracownicy noszą tytuł prokuratorów- pomocników. Zatwierdza ich rektor Prokury: mają to być osoby odznaczające się pobożnością, uczciwością, cieszące się powszechnym szacunkiem i zdolnością do wykonywania swego urzędu.

[125] 2. Ponieważ niezawodnym środkiem zapewniającym pomyślny rozwój wszystkich spraw Pobożnego Zjednoczenia jest modlitwa, dlatego też jednym z obowiązków prokuratorów oraz ich pomocników jest pokorna i ustawiczna modlitwa. Mają oni przy każdej sposobności jak najgoręcej zachęcać innych do praktykowania modlitwy pokornej, ufnej i wytrwałej. Powinni też oni zachęcać misjonarzy, proboszczów, kaznodziejów i spowiedników, aby polecali modlitwę ludowi i swoim penitentom. W nagłych potrzebach, o których należy powiadomić biskupów, można od tychże uzyskać zarządzenie publicznej modlitwy w całej diecezji. Do czynnej modlitwy należy również zachęcać różnego rodzaju stowarzyszenia. W specjalny sposób należy szerzyć odmawianie różańca świętego, dzięki któremu właśnie św. Dominik wytępił herezję i poprawił obyczaje. Prokuratorzy powinni usilnie polecać odmawianie tych modlitw, które zawierają prośby do Niebieskiego Pana mistycznego żniwa, aby raczył posłać gorliwych robotników na żniwo swoje. W tym celu należy rozpowszechniać teksty tychże modlitw, tak rozpowszechnionych już w Pobożnym Zjednoczeniu. Ponadto prokuratorzy powinni się starać o wydrukowanie tych modlitw i w większej ilości egzemplarzy rozsyłać je misjonarzom, kaznodziejom, proboszczom i spowiednikom, aby podczas swojej posługi ewangelicznej rozdawali je ludowi i zachęcali go do odmawiania ich.

[724] Pomijamy szczegółowe wskazówki dane przez Pallottiego dla zajmujących poszczególne stanowiska. Przepisy te normują ich pracę i na ogół nie różnią się od ogólnie znanych przepisów w tych dziedzinach.

[725] Na wewnętrznym marginesie strony w tym miejscu Pallotti dopisał: „Każdy prokurator powinien posiadać niniejszy rozdział oraz rozdziały o obowiązkach własnego urzędu i regulaminie odbywania zebrań’ oraz obrad”.