Strona 270

Tom I


[116] 3. Termin zebrań i obrad tak zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych należy ogłosić albo pisemnie przesłać w terminie trzech dni przed zebraniem. Zawiadomienia te wysyła sekretarz danej instytucji, która zwołuje zebranie czy radę, i czyni to nawet wtedy, gdy rektor Pobożnego Zjednoczenia albo ten, który będzie przewodniczył, już uprzednio podali do wiadomości termin zebrania czy rady.

[117] 4. W przeddzień zebrania czy rady sekretarz udaje się do rektora Pobożnego Zjednoczenia, aby razem przygotować materiał, który będzie omawiany na zebraniu czy radzie. 5. Jeżeli na zebraniu ma przewodniczyć ktoś inny zamiast rektora, to wtenczas sekretarz powinien przygotować materiał wspólnie nie tylko z tym, który będzie przewodniczył, ale również i z rektorem Pobożnego Zjednoczenia.

[118] 6. Głosy uczestników zebrania czy rady posiadają tylko doradczy charakter. 7. Sekretarz zapisuje uchwały w specjalnej księdze, jaką prowadzi instytucja, na rzecz której odbywa się zebranie. Uchwały muszą być podpisane przez rektora Pobożnego Zjednoczenia albo przez tego, kto przewodniczył zebraniu zamiast rektora.

[119] 8. Wszystkie księgi uchwał podjętych na zebraniach i radach każdej instytucji Pobożnego Zjednoczenia należy przechowywać w archiwach odnośnych instytucji. Archiwa te są zebrane razem w archiwum generalnym, znajdującym się przy kościele, który jest ośrodkiem Pobożnego Zjednoczenia.

[120] 9. Rektor ma obowiązek wykonać lub też polecić wykonanie uchwał podjętych na zebraniu czy radzie. Jeżeli jednak rektor po należytym zastanowieniu się przed Bogiem uzna, że należy zawiesić wykonanie uchwał lub je zmienić, to w takim wypadku, aby z dobrych zamiarów nie wynikło zło, powinien na najbliższym zebraniu lub radzie przedstawić sprawozdanie ze swojego kroku. Stwierdzenie zaś jego, że sprawa wedle możności pomyślnie się rozwija, wszyscy winni z uznaniem przyjąć do wiadomości, nie obstając przy tym, iż raczej należało tak postąpić, jak zostało uchwalone. Natomiast każdy może, zgodnie z otrzymanym od Boga oświeceniem, w duchu miłości wskazać sposób czy środki pozwalające wykonać lepiej poprzednie uchwały.

[121] 10. Uchwał powziętych na zebraniach lub radach, na których przewodniczyli inni w zastępstwie rektora Pobożnego Zjednoczenia, nie można wprowadzać w życie, zanim wpierw ich nie przedstawi się rektorowi, a ten po należytym zastanowieniu się ich nie zatwierdzi własnoręcznym podpisem. 11. Wszelkie zebrania i rady, którym nie przewodniczył rektor albo ktoś inny w jego zastępstwie, są nieprawomocne.

[122] 12. W razie nieobecności sekretarza może rektor albo ten, kto zamiast niego przewodniczy zebraniu czy radzie, powierzyć sekretarzowanie jednemu z uczestników zebrania, sekretarz jednak powinien przesłać na zebranie porządek dzienny obrad, przygotowany w myśl artykułów 4 i 5 niniejszego rozdziału (…)[723]

[723] Opuszczone zostały szczegółowe przepisy normujące przebieg zebrania czy rady.