Strona 267

Tom I

18. PORZĄDEK PRZYJMOWANIA PRZYRZECZEŃ

od tych, którzy obejmują urząd zlecony im przez Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego i mają w imieniu tegoż urząd ten piastować w jakiejkolwiek instytucji rozwijanej i rządzonej przez to Zjednoczenie ku większej chwale Boga i zbawieniu dusz

[109] Ten, kto został wybrany do pełnienia jakiegoś zadania w Pobożnym Zjednoczeniu i w związku z tym ma otrzymać odpowiedni w zakresie miłości i gorliwości urząd dotyczący zewnętrznego lub wewnętrznego zarządu Zjednoczenia, po wyrażeniu swojej zgody na wybór powinien otrzymać na piśmie odpowiednie instrukcje dokładnie informujące — odnośnego przełożonego, kierownika czy delegata — co do obowiązków w zakresie powierzonego mu urzędu. Następnie należy wybranemu wręczyć, by dokładnie przeczytał, formułę przyrzeczenia — mocą którego zostanie włączony do wspólnoty Pobożnego Zjednoczenia — aby się zapoznał z obowiązkami, jakie zaciągnie składając to przyrzeczenie. Ponadto należy mu wyjaśnić, że przyrzeczenie to składa się całej wspólnocie Pobożnego Zjednoczenia, ponieważ słusznym jest, aby ona, dopuszczając go do pełnego udziału w zasługach wszystkich swoich dzieł miłości i gorliwości, otrzymała zapewnienie wiernego wykonywania wszystkich obowiązków na zleconym mu stanowisku.

[110] Przełożony, dyrektor lub też delegat pobożnego Dzieła ustali z kandydatem dzień, w którym zostanie złożone przyrzeczenie. Przyrzeczenie jest składane w kościele, przy którym znajduje się ośrodek Pobożnego Zjednoczenia albo założona jest Prokura Pobożnego Zjednoczenia. Przyrzeczenie przyjmuje przełożony, dyrektor albo delegat w imieniu całej społeczności Pobożnego Zjednoczenia, w obecności innych członków zarządu i obecnych wiernych. Uwaga. Jeżeli jakaś pobożna instytucja wymaga współdziałania kobiet, to wtenczas przyrzeczenie przyjmuje przełożony w obecności innych kierowniczek tej instytucji G..)[714]

[111] Przyrzeczenie

Ja N. N., nie ufając całkowicie swoim własnym siłom, ale zdając się w zupełności na pomoc łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa, którą spodziewam się otrzymać od miłosierdzia Bożego dzięki zasługom i wstawiennictwu Niepokalanej Matki Boga, Królowej Apostołów, św. Michała Archanioła i całego Dworu Niebieskiego, chociaż uznaję się za najniegodniejszego, to jednak z radosnym sercem przyjmuję urząd N. N. na cześć i nieustanną chwałę Najśw. Trójcy, Ojca, Syna i Ducha Świętego, z miłości ku Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, ku uczczeniu Najśw. Maryi, Królowej Apostołów, i całego Dworu Niebieskiego. (Jeżeli pobożne dzieło, z objęciem którego łączy się składane przyrzeczenie, ma za swego patrona któregoś ze Świętych, to wtenczas dodaje się: „a szczególnie św. N. N.”). Przyrzekam też całej wspólnocie Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,

[714] Opuszczamy modlitwy obrzędu złożenia formalnego przyrzeczenia, składanego przy przyjęciu urzędu, oraz przepisy ceremonialne. Podajemy tylko formułę przyrzeczenia oraz formułę przyjęcia tegoż przez przełożonego.