Strona 266

Tom I

ani żadnej godności za wykonywanie swojej pracy, urzędu, rektorstwa czy kierownictwa ani za dostarczanie materialnych środków dla Pobożnego Zjednoczenia, ponieważ miłość otrzyma koronę chwały w niebie. Z tego też względu, kto po kilkuletniej i wydajnej pracy dla Pobożnego Zjednoczenia zabiega o jakieś stanowisko, urząd czy godność, starań swoich nigdy nie może motywować faktem, że poświęcał dla Pobożnego Zjednoczenia swe siły lub mienie. Z tego też powodu zaświadczenie, dokument czy dyplom, wydane przez odnośnego przełożonego Pobożnego Zjednoczenia, nie posiadają innej wartości prócz tej, że można się nim posłużyć dla własnej obrony czy usprawiedliwienia swego postępowania lub ku zbudowaniu wiernych, aby w ten sposób rozbudzić w nich zapał do współpracy z dziełami Pobożnego Zjednoczenia.

[107] Ażeby wreszcie w Pobożnym Zjednoczeniu nie zabrakło miłości, która nie szuka swego[708], ale tego, co jest Jezusa Chrystusa[709], nikt nie może się ubiegać o jakiekolwiek wynagrodzenie czy pensję za prace wykonywane dla Pobożnego Zjednoczenia, aby w chwili śmierci nie spotkać się ze strasznym wyrzutem z ust Bożego Sędzi: „Otrzymałeś już swoją zapłatę w życiu doczesnym”[710]. Z tego też powodu nie wolno nigdy domagać się jakiejkolwiek nagrody, pensji, beneficjum czy wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie wewnątrz i poza Pobożnym Zjednoczeniem za jakąkolwiek pracę, współdziałanie czy dostarczenie osobiście lub za pośrednictwem innych Pobożnemu Zjednoczeniu środków. Jednakże na mocy przykazania miłości należy wesprzeć uczynkami miłosierdzia szczególnie tych, którzy wspierali Pobożne Zjednoczenie, a aktualnie potrzebują pomocy.

[108] Ponieważ wszystkie dzieła Pobożnego Zjednoczenia z natury swej mają na celu bezpośredni wzrost, obronę i rozkrzewianie pobożności i katolickiej wiary, dlatego też należą do tego rodzaju dzieł, które często, jak zapowiedział Apostołom Odkupiciel, napotykają różne trudności, przeciwności i prześladowania[711]. Ażeby więc współpracownikom nie zabrakło odwagi i świętej przemyślności w pokonywaniu wszelkich trudności oraz do znoszenia i pokonywania przeciwności

1 prześladowań, należy pamiętać, że miłość do wszystkiego się dostosowuje, wszystkiemu wierzy, wszystkiemu ufa, wszystko znosi[712], że wreszcie miłość jest mocna jak śmierć[713], to znaczy, że nie ustaje z powodu trudności, aleją zwycięża, że nie przeraża się żadną przeciwnością, ale dzięki niej staje się coraz odważniejszą w miłowaniu i nie obrażając nikogo, zwycięża.

[708] Por. l Kor 13,3.

[709] Por. Flp 2,21.

[710] Por. Mt 6,2.5.

[711] Por. J 16,33.

[712] Por. l Kor 13,7.

[713] Por. Pnp 8,6.