Strona 258

Tom I

15. SPOSÓB ZAKŁADANIA PROKUR POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA, WYBORU NOWYCH PROKURATORÓW, REKTORA I RAD

[76] Rektor założonej już Prokury, który w imieniu Pobożnego Zjednoczenia ma założyć Prokurę Prowincjalną czy Diecezjalną albo Miejską, powinien się do tego aktu przygotować przez dziesięciodniowe rekolekcje zamknięte. Polecić też ma, aby w pobożny i budujący sposób odprawiono nowennę do Najśw. Dziewicy, Królowej Apostołów, w tym kościele, przy którym ma być założona Prokura. Nowennę tę odprawia się w tej intencji, by Królowa Apostołów wyjednała u swego Boskiego Oblubieńca — Ducha Świętego potrzebne łaski do owocnego założenia Prokury. Odprawienie tej nowenny należy polecić również wszystkim stowarzyszeniom istniejącym w mieście, w którym zakłada się Prokurę. Podczas nowenny należy wygłaszać krótkie nauki moralne, aby przygotować lud do ogólnego przyjęcia go do Pobożnego Zjednoczenia oraz ożywić ludzi do współpracy ze świętymi dziełami tegoż Zjednoczenia.

[77] Rano w dniu, w którym następuje zakończenie nowenny — dzień założenia Prokury zaliczać się będzie do uroczystych dni danej Prokury — należy urządzić generalną Komunię świętą, aby uzyskać odpusty, które można otrzymać w dniu przyjęcia. Dwie godziny przed południem należy odprawić uroczystą Mszę, w czasie której wykonuje się śpiew gregoriański. Dwie godziny przed zachodem słońca należy zwołać wiernych trzykrotnym uroczystym biciem w dzwony. Po odmówieniu różańca i wygłoszeniu krótkiej nauki, mającej na celu doskonalsze przygotowanie ludu do przyjęcia, należy odczytać pismo wystosowane przez Pobożne Zjednoczenie i zezwalające na założenie Prokury. Podczas tej uroczystości biskup, ubrany w szaty pontyfikalne, zajmuje miejsce na tronie; w razie braku biskupa zastępuje go jego delegat. Następnie rektor albo biskup dokonuje ogólnego przyjęcia duchowieństwa i wiernych, zgodnie z ceremoniałem Pobożnego Zjednoczenia[699].

[78] Po dokonaniu przyjęcia należy ludowi podać do wiadomości, że w przeciągu miesiąca odbędzie się wybór trzynastu prokuratorów, których zadaniem będzie jak najgorliwsza praca, mająca na celu dobro publiczne i prywatne wiernych oraz ich doczesną i wieczną szczęśliwość. W związku z tym należy zachęcić lud do praktykowania w tym czasie częstszych umartwień, postów i modlitw zanoszonych publicznie w kościołach, jak i prywatnie w rodzinach, aby tym pewniej otrzymać łaskę wybrania prokuratorów takich, jakich chce Bóg, i którzy napełnieni darami oraz mocą Bożą będą stale i skutecznie się troszczyć o większą chwalę Boga i większe uświęcenie dusz. Wreszcie przed wystawionym Najśw. Sakramentem należy odśpiewać Litanię do Najśw. Panny oraz Te, Deum i udzielić ludowi błogosławieństwa Najśw. Sakramentem. W ostatnich dniach nowenny należy w południe dzwonić na „Anioł Pański” we wszystkie dzwony przez całą godzinę, aby przez to bardziej ożywić pobożność i gorliwość ludu. W ostatnim dniu nowenny oraz w dniu ogólnego przyjęcia należy dzwonić również we wszystkich innych kościołach danej miejscowości. Uwaga. Nie należy sądzić, że takie uroczyste

[699] Por. część pierwsza nry [684]-[707]