Strona 257

Tom I

przez rektora generalnego. Zarządzenia ich powinny mieć dla swej ważności i skuteczności zatwierdzenie ze strony odnośnego rektora, który ich mianował. 26. Wszyscy wizytatorzy oraz doradcy winni wykonywać z doskonalą ufnością swój urząd pod opieką Najświętszych Serc Jezusa i Niepokalanej Maryi.

[73] Powyżej była mowa o wizytatorach nadzwyczajnych. W ustawach dla pobożnych instytucji rozwijanych i kierowanych przez Prokurę będzie mowa o wizytatorach zwyczajnych. Teraz przechodzi się do omówienia ustroju: 1) Rzymskiej Prokury Prowincjalnej, 2) Prokury Diecezjalnej, 3) Prokury Miejskiej, oraz 4) zadań prokuratora miejskiego i jego współpracowników. Uwaga 1. Nie przedstawiamy tu składu Prokury Okręgowej, ponieważ do niej odnosi się to, co jest powiedziane o Prokurze Diecezjalnej. Uwaga 2. Chociaż Państwo Kościelne obejmuje wiele prowincji, to jednak Rzymska Prokura Prowincjalna w Pobożnym Zjednoczeniu obejmuje całe Państwo Kościelne, stąd też można ją nazwać Prokurą Papieską, gdyż odnosi się do Państwa Papieskiego. To, co jest o niej powiedziane, wystarcza jako norma do zakładania każdej Prokury Prowincjalnej.

14. USTRÓJ RZYMSKIEJ PROKURY PROWINCJALNEJ

[74] Pod opieką Najświętszych Serc Jezusa i Niepokalanej Maryi. Sługa Boga i nasz najdroższy Brat N.N., rektor Rzymskiej Prokury Prowincjalnej Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, kierując i zarządzając tą Prokurą nie powinien ufać sobie ani swoim siłom, lecz pokładać całą ufność w moc łaski Bożej i z całą żarliwością naśladować miłość oraz gorliwość Najświętszych Serc Pana naszego Jezusa Chrystusa i Niepokalanej Maryi oraz ustawicznie i usilnie starać się zawsze o większe uświęcenie Rzymu, jego okręgu i wszystkich diecezji Państwa Papieskiego. Niech Bóg będzie mu wieczną nagrodą za jego gorliwość i miłość.

[75] 1. Pod opieka świętego Piotra Apostoła. Sługa Boga a nasz najdroższy Brat N. N., prokurator Prowincji Rzymskiej, ma naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa i św. Piotra Apostoła w ustawicznym rozwijaniu wszelkimi możliwymi sposobami większej chwały Boga, Jego Najśw. Niepokalanej Matki oraz w staraniu się o większe uświęcenie diecezji A. B. C. itd., jak również Rzymu, w których powierza się mu szczególniejszą pieczę o jak najdoskonalsze urobienie duchowe, naukowe i duszpasterskie duchowieństwa oraz o wszystkie inne dzieła miłości i gorliwości, o ile to będzie możliwe. Niech Bóg będzie mu wieczną nagrodą za jego gorliwość i miłość (…)[698]

[698] Opuszczamy kolejne formuły nominacji poszczególnych prokuratorów; zmienia się w nich tylko imię Apostola oraz zakres powierzonych zadań. Jeśli chodzi o zadania poszczególnych prokuratorów — zob. niżej drugą część niniejszej pracy. Opuszczamy też teksty mówiące o ustroju Prokury Diecezjalnej, Prokury Miejskiej — teksty te pokrywają się z tym, co wyżej zostało powiedziane o ustroju Prokury Rzymskiej, z tym, że zamiast rektora i prokuratora Prowincji Rzymskiej mowa jest o odnośnym rektorze i prokuratorze odpowiedniej Prokury i o jego zadaniach. Pomijamy też wskazówki o prokuratorze miejscowości, w której nie można założyć pełnej Prokury.