Strona 241

Tom I

wielkie, ale robotników mało; proście wiec Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje”[684] — słowa te mają wszystkich pobudzać do wypełniania przykazania modlitwy, mającej na względzie cel podany przez Boskiego Odkupiciela.

[13] Na rewersie medalionu znajduje się wyryte wyobrażenie Ukrzyżowanego Jezusa, z którego najświętszych Ran spływa, dla zbawienia dusz, Jego najdroższa Krew na cztery postacie symbolizujące cztery części świata; postacie te klęczą u stóp Krucyfiksu i modlą się o zbawienie całego rodzaju ludzkiego. Modlą się one, powodowane czystą miłością, w intencji zachowywania przykazania miłości — wskazuje na to wyryty w dole, poniżej tych czterech postaci, napis: „Miłość Chrystusa przynagla nas”[685], oraz słowa przykazania Jezusa Chrystusa, umieszczone na obwodzie medalionu: „To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”[686].

5. O PIECZĘCI POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA

[14] Pieczęć ma kształt okrągły: przedstawione są na niej postacie trzech Osób Trójcy Przenajświętszej. Pośrodku Nich, lecz nieco niżej, znajduje się postać siedzącej oraz ukoronowanej Najśw. Maryi Panny, Królowej: w prawej ręce trzyma Ona berło, a lewą rękę ma wyciągniętą, tak jakby przyjmowała głosy oraz modlitwę wszystkich, by się wstawić za wszystkimi. Na obwodzie pieczęci wyryte są słowa: „Miłość Chrystusa przynagla nas”[687]. Słowa te rozpoczynają się od dołu, z lewej strony czytającego, i półkolem biegną w górę. Mają one przypominać wszystkim, że miłość Jezusa Chrystusa i Jego troska o zbawienie ludzi powinny być pobudką do naśladowania Go w pracy nad naszymi bliźnimi. Słowa zaś „Apostolstwo Katolickie”, umieszczone na dole pieczęci, mają przypominać, że Pobożne Zjednoczenie wzywa wszystkich do szanowania i wspierania „Apostolstwa Katolickiego”, tak jakby je założył sam Jezus Chrystus[688].

6. O HERBIE I PIECZĘCI UŻYWANYCH POZA RZYMEM

[15] W celu zachowania jednolitości należy używać wszędzie tego samego herbu i tej samej pieczęci. Jednakże dla zachowania porządku i uniknięcia nieporozumień należy w pieczęci używanej poza Rzymem w jakiejkolwiek części świata podać nazwę odnośnej diecezji.

[16] Medalion jest ten sam we wszystkich częściach świata: wielkość jednak jego można zmieniać dowolnie, byleby tylko należycie były na nim wyryte wszystkie postacie i słowa na obu stronach.

[684] Por. Łk 10,2.

[685] Por. 2 Kor 5,14.

[686] Por. J 15,12. Jeśli chodzi o wygląd medalionu — zob. w wersji drukowanej wyżej, s. 233.

[687] Por. 2 Kor 5,14.

[688] Jak wygląda pieczęć Pobożnego Zjednoczenia — zob. w wydaniu drukowanym, s. 233. Zaznaczyć tu trzeba, że na podobiznach godła, medalionu i pieczęci po roku 1854 zamiast napisu: Apostolato Cattolico (Apostolstwo Katolickie) mamy: Pia Societas Missionum (Pobożne Stowarzyszenie Misyjne).