Strona 240

Tom I

3. O HERBIE POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA

[10] W górnej części płaszczyzny, o formie okrągłej, przedstawione są trzy Osoby Boskiej Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Pośrodku Osób Bożych, lecz nieco niżej, siedzi Wielka Matka Boga, z koroną na głowie i berłem w prawej ręce, lewą zaś rękę ma wyciągniętą w kierunku Apostołów, którzy wieńcem Ją otaczają i zwróconym ku Niej wzrokiem proszą, by się wstawiła do Pana żniwa, aby posłał ewangelicznych robotników na żniwo swoje[679]. Maryja zaś zbiera i przedstawia Najwyższemu Bogu prośby Apostołów oraz całego świata symbolizowanego przez cztery postacie klęczące w modlitewnym skupieniu; pomiędzy tymi postaciami, w najniższej części koła, znajduje się wyobrażenie opiekuna Kościoła świętego, świętego Michała Archanioła, który trzyma na uwięzi szatana[680], aby ten nie przeszkadzał dziełom podejmowanym dla chwały Boga i zbawienia dusz. Pomiędzy zaś Apostołami przedstawiona jest postać Anioła trzymającego wstęgę z napisem „Apostolstwo Katolickie’”. Napis ten ma wszystkich wzywać i zachęcać, aby z czcią i szacunkiem odnosili się do „Apostolstwa Katolickiego”, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele, i by je wspierali modlitwami, osobistą pracą i wszelkimi innymi możliwymi środkami.

[11] Na zewnętrznej części obwodu koła znajdują się słowa: „Miłość Chrystusa przynagla nas”. „Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo i zlitował się nad ludem swym”[681]. Pierwsze słowa, św. Pawła: „Miłość Chrystusa przynagla nas” podkreślają, że duszą całego Pobożnego Zjednoczenia jest i powinna być miłość, i te należy ją praktykować w takim stopniu, aby wypełnić przykazanie Jezusa Chrystusa i Go naśladować: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”[682]. Po drugich słowach, nakazujących prosić Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje, następują słowa dalsze: „i zlitował się nad ludem swym” — w prośbie tej błagamy, aby Ojciec Niebieski w swoim szczególnym miłosierdziu raczył stosownie do potrzeb dusz ludzkich posiać gorliwych oraz licznych pracowników ewangelicznych, mimo iż świat ze względu ma nadużywanie łask i brak należnego szacunku dla ewangelicznego kapłaństwa nie zasługuje na to[683].

4. O MEDALIONIE POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA

[12] Na awersie medalionu przedstawione są w tym samym układzie wszystkie postacie, za wyjątkiem tych, które symbolizują cztery strony świata. W dolnej części medalionu umieszczone są kłosy, będące symbolem mistycznego żniwa i rozumiane przez Odkupiciela jako liczne dusze, które powinny być zbawione. Na obwodzie koła medalionu znajduje się ewangeliczny tekst: „Żniwo wprawdzie

[679] Por. Łk 10,2.

[680] Por. Jud 9; Ap 12,7.

[681] Por. 2 Kor 5,14; Łk 10,2; 31 2,17.

[682] Por. J 15,12.

[683] Jeśli chodzi o wygląd herbu — zob. w wersji drukowanej wyżej, s. 233.