Strona 238

Tom I

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NATURY POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA

[2] Zjednoczenie nazywa się „Pobożnym Zjednoczeniem”, ponieważ święta i współzawodnicząca miłość z natury swej łączy jego członków w jedno ciało moralne. Część tych członków prowadzi życie wspólne w świętych ustroniach, kolegiach i klasztorach, itp., pozostali zaś członkowie, nie opuszczając swoich domów, rodzin i zajęć, współpracują z nią w realizacji świętych celów i ewangelicznych zadań Pobożnego Zjednoczenia.

[3] To ciało moralne składa się z trzech klas. Pierwsza klasa obejmuje wszystkie święte ustronia, należące do Pobożnego Zjednoczenia lub pozostające pod jego kierownictwem, jak np. kolegia, seminaria itp. Druga klasa obejmuje klasztory oraz ochronki (conservatorii) Pobożnego Zjednoczenia. Trzecia zaś klasa gromadzi wszystkich wiernych, obojga płci, przyjętych do Zjednoczenia już to w charakterze pojedynczych osób, już to w postaci całych grup, jak duchowieństwo danego miasta czy diecezji, już to w charakterze osób moralnych, jak seminaria, kolegia, konwenty, zarówno męskie jak i żeńskie, czy też jako hospicja, ochronki, a nawet miasta czy diecezje itp.

[4] Każda z tych klas może skutecznie współpracować w realizowaniu świętych celów i dzieł ewangelicznej miłości Pobożnego Zjednoczenia, już to osobiście biorąc udział w dziełach podejmowanych przez Pobożne Zjednoczenie, już to za pośrednictwem środków materialnych, jak ofiary pieniężne, dostarczanie wszelkiego rodzaju przedmiotów świętych oraz codziennego użytku, czy wreszcie przy pomocy modlitwy.

[5] Pobożne Zjednoczenie, chcąc zachować swój istotny charakter ciała moralnego, powinno się starać o żywy oraz owocny rozwój świętej działalności wszystkich klas. Dlatego też upoważnia ono na stałe wszystkich członków, razem wziętych i każdego z osobna w każdej klasie, do działania zgodnie z Regułą w zakresie wszystkich świętych celów i wszystkich dzieł miłości oraz gorliwości Pobożnego Zjednoczenia, tak jak gdyby każdemu członkowi oddzielnie zostało powierzone realizowanie celu i wszystkich świętych dzieł Pobożnego Zjednoczenia, które się spodziewa, że każdy jego członek, bez względu na to, do której klasy należy, będzie w sposób stały, czynny i skuteczny korzystał z tego upoważnienia.

[6] Klasa pierwsza, będąc częścią centralną i motorem Pobożnego Zjednoczenia, jest częścią główną Zjednoczenia i jako jego dusza powinna podtrzymywać przy życiu całe jego ciało.

[7] To Pobożne Zjednoczenie nazywa się „Apostolstwem Katolickim” nie dlatego, jakoby zamierzało przez to podkreślać, iż samo w sobie posiada „Apostolstwo Katolickie”, ale dlatego, że chce w Kościele Jezusa Chrystusa być stale ewangeliczną surmą, która wszystkich wzywa, która wszystkich zaprasza, która rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, zawodu i stanowiska, aby wszyscy z pokorą i miłością oraz z religijnym szacunkiem i czcią odnosili się do „Apostolstwa Katolickiego”, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele, oraz aby coraz skuteczniej, bezinteresownie i stale, nie mając