Strona 230

Tom I

intencją poświęcać się będzie świętym dziełom, składaniu ofiar pieniężnych oraz innych, modlitwom, ofiarom, w cierpliwości znosząc wszelkie przeciwieństwa.

[704] 4. W „Księdze przyjęć” zapisuje się tegoż dnia imię, nazwisko, miejsce urodzenia, stan, stopień lub godność, rzemiosło lub zawód oraz wiek przyjętych.

[705] Kapłan, klęcząc, pokornie i pobożnie rozpoczyna głośno:

V. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

R. Który stworzył niebo i ziemią.

V. Panie, wysłuchaj modlitwą moją.

R. A walanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

W tekście podanym niżej zmienia się rodzaj oraz liczbę wiernych, którzy mają być przyjęci.

Módlmy się[673]

Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj prośby nasze i racz pobłogosławić tego sługę oraz umocnić w Twojej świętej służbie. A ponieważ raczyłeś go dziś przyjąć do Pobożnego Zjednoczenia Najśw. Rodzicielki Syna Twojego, spraw, aby został przyjęty na wieki do Grona Błogosławionych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Kapłan, stojąc, wodą świeconą pokrapia wiernych, w formie znaku krzyża, mówiąc:

W imię. Ojca + i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

[706] Poświęcenie szkaplerza[674]

Kapłan, klęcząc, mówi:

V. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.

R. I udziel nam zbawienia swego.

V. Boże Zastępów, odnów nas.

R. I ukaż oblicze Twoje, a będziemy zbawieni.

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

Módlmy się

Prosimy Cię pokornie, wszechmogący i miłosierny Boże, abyś raczył ten szkaplerz pobłogosławić, oczyśćcie i uświęćcie, by sługa Twój, który nosić go będzie pobożnie ku uczczeniu Najśw. Maryi Panny, Królowej Apostołów, ustawicznie wzrastał w wierze, nadziei i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego itd.

Pokrapia się szkaplerz wodą świeconą, czyniąc znak krzyża i mówiąc:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

[673] Ta oraz dalsze modlitwy ułożone są przez Pallottiego.

[674] Wygląd szkaplerza — zob. wyżej, s. 233.