Strona 229

Tom I

70. PORZĄDEK PRZYJĘCIA WIERNYCH DO POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO, ZAŁOŻONEGO POD OPIEKĄ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW, POŁĄCZONY Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM I NAŁOŻENIEM SZKAPLERZA TEGOŻ ZJEDNOCZENIA[670]

[700] Kapłan, klęcząc, głośno i pobożnie odmawia Pozdrowienie Anielskie — Zdrowaś, Maryjo itd.

Stojąc lub siedząc, w języku ludowym wygłasza krótkie przemówienie, w którym poucza wiernych: 1. o celu Pobożnego Zjednoczenia; 2. o uczestnictwie w dobrach duchowych, 3. aby zachęcić wszystkich do gorliwszego, sercem i czynem, dążenia do realizacji celu Świętego Zjednoczenia.

[701] 1. Celem Świętego Zjednoczenia jest doskonałe zachowywanie Bożego przykazania miłości Boga i bliźniego[671]. A ponieważ nikt z nas nie kocha bliźniego swego jak siebie samego, jeśli w miarę swej możności, przy pomocy wszechmogącego Boga, nie stara się o wieczne zbawienie swego bliźniego, tak jak ma się starać o zbawienie wieczne swej duszy, dlatego też Zjednoczenie pobudza wszystkich wiernych z każdego stanu, stanowiska, warunków, tak mężczyzn jak i niewiasty, aby wszyscy, złączeni węzłem miłości, w sposób miły, spokojny, jednozgodnie, w miarę swych sił spieszyli z ofiarami pieniężnymi, swoimi pracami bezinteresownie podejmowanymi czy to w zakresie świętej posługi, czy świeckiej, czy rzemiosła lub zawodu, a przynajmniej modlitwą, przede wszystkim zaś przez cierpliwe znoszenie wszelkich cierpień i udręczeń, w tej intencji, aby przyczynić się do rozwoju wszystkich dzieł miłości i chrześcijańskiej pobożności, jakie są potrzebne i stosowne do osiągnięcia większej chwały Boga i zbawienia dusz.

[702] 2. Pobożne Zjednoczenie (Pia Societas) cieszy się udziałem — potwierdzonym i poszerzonym przez Jego Świątobliwość Pana Naszego, Papieża Piusa IX w roku 1847[672] — duchowym we wszystkich odpustach oraz Mszach, odmawianych godzinach kanonicznych, modlitwach, kontemplacjach, postach, pokutach, cielesnych umartwieniach i w pozostałych dobrach duchowych, które tak prywatnie, jak i publicznie przy pomocy wszechmogącego Boga wykonują wszędzie na ziemi wszystkie święte zakony mnisze, braci, kleryków regularnych oraz zakony żeńskie zależne od tychże zakonów, jak również pobożne stowarzyszenia wszelkiego rodzaju i arcybractwa.

[703] 3. Kaznodzieja winien podkreślić, że każdy z wiernych tym obficiej będzie korzystać ze wszystkich wymienionych wyżej dóbr duchowych i odpustów, im bardziej przez wszystkie dni swego życia, aż do śmierci, z gorętszą i doskonalszą

[670] Autograf Pallottiego z roku 1849; liczy 6 stron, w tym ostatnia czysta. Tekst łaciński podany w: Op. compl., vol. IX, s. 378—386.

[671] Por. Mt 22,37-39.

[672] Por. wyżej nr [675].