Strona 227

Tom I

Ciebie, Boga, wysławiamy itd.

V. Błogosławmy Ojca i Syna wraz z Duchem Świętym.

R. Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

V. Błogosławionyś jest, Panie, na firmamencie niebios.

R. Chwalebny i sławny, i wywyższony na wieki.

V. Błogosław, duszo moja, Panu.

R. I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach11.

Panie, wysłuchaj itd.

Pan z wami itd.

Módlmy się[662]

Boże, którego miłosierdzie jest bez miary, a dobroci skarb nieprzebrany, dzięki składamy najmiłościwszemu Majestatowi Twemu za udzielone nam dary i nieustannie błagamy Twoją dobroć, abyś nie opuszczał i przysposobił do wiecznej nagrody tych, których modły wysłuchałeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed tak wielkim Sakramentem itd., i błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.

69. SPOSÓB ZAŁOŻENIA PROKURY W JAKIEJKOLWIEK MIEJSCOWOŚCI[663]

[696] Kapłan, delegowany przez Zjednoczenie (Societate), po dokonaniu ogólnego przyjęcia, klęcząc mówi w obecności ludzi z danej miejscowości:

V. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości (w czasie wielkanocnym dodaje się: Alleluja).

V. Ześlij Ducha Twego (…)

V. Pan z wami (…)

Módlmy się

Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i pociechą Jego zawsze się radować[664].

Boże, który sprzeciwiasz się pysznym, a dajesz laskę pokornym, udziel nam cnoty prawdziwej pokory, jakiej przykład dał wiernym Twój Jednorodzony Syn, abyśmy nie wywoływali pychą Twojego gniewu, lecz raczej upokorzeni otrzymywali dary Twej łaski[665].

[662] Por. modlitwę (kolekta) ze Mszy dziękczynnej w Mszale.

[663] Tekst łaciński podany w: Op. compl., vol. IX, s. 370—373; Ordo et preces sacrarum functionum […], s. 49—50; por. wyżej nr [684], przyp. 646. Tekst z roku 1849.

[664] Modlitwa z Mszy wotywnej o Duchu Świętym.

[665] Modlitwa mszalna „O cnotę pokory”.