Strona 226

Tom I

Najśw. Maryi oraz wszystkich Świętych niech Bóg wszechmogący udzieli want czasu na dobre życie, miejsca dla dobrego działania, stałości do dobrego wytrwania w najdoskonalszym zachowywaniu przykazań Bożych (przy przyjmowaniu jakiejkolwiek wspólnoty dodaje się: ,,i Reguł waszych”), abyście we wszystkim i zawsze przejęci troską o większą chwalę Boga i o zbawienie dusz, za pomocą modlitw, ofiar i pracy, o ile tylko możecie przy pomocy Boga wszechmogącego, złączeni węzłem najsłodszej miłości wzajemnie się pobudzali do starania się o dary lepsze[659] oraz abyście się mogli cieszyć dziedzictwem życia wiecznego razem ze Świętymi Apostołami w najświętszym królestwie wiecznej miłości. Przez Chrystusa itd.

Módlmy się

Wysłuchaj, Panie, próśb naszych i racz pobłogosławić te sługi Twoje, których w Twoim świętym Imieniu przyjmujemy do uczestnictwa we wszystkich dobrach duchowych oraz do Zjednoczenia Najświętszej Rodzicielki Twojej, Królowej Apostołów, i spraw, aby przy Twojej pomocy mogli oni pokornie trwać w Kościele wzrastając w cnotach i wsparci modlitwami tegoż Świętego Zjednoczenia zasłużyli na posiadanie życia wiecznego. Przez Chrystusa itd.

[694] Ja zaś przyjmuję i dopuszczam was do uczestnictwa duchowego we wszystkich Mszach, odmawianych godzinach kanonicznych, wykonywanych posługach ewangelicznych, modlitwach, kontemplacjach, postach; pokutach, umartwieniach ciała oraz w pozostałych dobrach, które tak prywatnie, jak i publicznie wykonywane są na całej ziemi przy pomocy Boga wszechmogącego przez święte zakony mnisze, braci i kleryków regularnych oraz przez zakony żeńskie i wszelkiego rodzaju zgromadzenia zakonne i arcybractwa; ponadto dopuszczam was do uczestnictwa we wszystkich odpustach tych świętych zakonów, zgromadzeń i arcybractw.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech was błogosławi Stwórca nieba i ziemi, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiego pocieszenia[660], który raczył wybrać was do Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego — które pod specjalną opieką Najśw. Maryi Panny, Królowej Apostołów, działa i jest przez Nią kierowane — abyście dzięki Jego najłaskawszemu miłosierdziu, za swoje prace oraz ofiary, a przynajmniej modlitwy, zdobyli wieloraką zasługę na życie wieczne. Błagamy też Najśw. Maryję Pannę, aby w ciągu całego waszego życia, a zwłaszcza w godzinie śmierci waszej, zdeptała głowę węża[661], który jest waszym przeciwnikiem, i wreszcie, abyście jako zwycięzcy osiągnęli palmę i koronę wiecznego dziedzictwa. Przez Chrystusa, Pana naszego itd. Amen.

Teraz wodą święconą pokrapia zebrany lud.

[695] Na zakończenie przyjęcia ludu wystawia się uroczyście Najśw. Sakrament, śpiewa się Hymn Ambrozjański oraz uderza się w dzwony. Przy przyjmowaniu wspólnoty nie urządza się wystawienia Najśw. Sakramentu oraz nie uderza się w dzwony, lecz śpiewa się Hymn Ambroziański z wersetami i modlitwą.

[659] Por. l Kor 12,31.

[660] Por. 2 Kor 1,3.

[661] Por. Rdz 3,15.