Strona 222

Tom I

68. PORZĄDEK OGÓLNEGO PRZYJĘCIA DO POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA WSZYSTKICH WIERNYCH CAŁEGO MIASTA, MIEJSCOWOŚCI, SPOŁECZNOŚCI ZARÓWNO KOŚCIELNEJ JAK I ZAKONNEJ CZY ŚWIECKIEJ, TAK ŻEŃSKIEJ JAK I MĘSKIEJ[646]

[684] Uwzględniwszy wszystkie pobożne ćwiczenia, jakie należy przeprowadzić celem osiągnięcia odpowiedniego przygotowania duchowego, przewidziane przez Reguły Zjednoczenia[647], dokonuje się w następujący sposób ogólnego przyjęcia na stale. Ołtarz święty należy, o ile to jest możliwe, uroczyście przystroić. Kapłan ubrany w kapę czerwonego koloru, jak ma to miejsce w czasie Uroczystości Ducha Świętego, z asystą ubraną w dalmatyki i akolitami niosącymi świece, turyferarzem i klerykiem niosącym kropidło oraz w towarzystwie licznego możliwie duchowieństwa przychodzą do ołtarza, wszyscy klękają przed ołtarzem i uroczyście, z serca, śpiewają hymn:

[685] O Stworzycielu Duchu, przyjdź itd.

V. Ześlij Ducha Twego itd. (w czasie wielkanocnym dodaje się: Alleluja). Panie, wysłuchaj itd. Pan z wami itd.

Módlmy się[648]

Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, i pociechą Jego zawsze się radować.

Boże, który sprzeciwiasz się pysznym, a dajesz laskę pokornym, udziel nam cnoty prawdziwej pokory, jakiej przykład dal wiernym Twój Jednorodzony Syn, abyśmy nie wywoływali pychą Twojego gniewu, lecz raczej upokorzeni otrzymywali dary Twej laski.

Wszechmogący, wieczny Boże, Duch Twój uświęca cale Mistyczne Ciało Kościoła i rządzi nim; wysłuchaj korne błagania nasze, zanoszone za wiernych wszystkich stanów, aby za laską Twoją wszyscy wiernie Tobie służyli. Przez Chrystusa itd.

[646] Tekst łaciński, podany w: Op. compl., vol. IX, s. 357—370. Tekst zredagował, z polecenia Pallottiego, Karol Maria Sallart, eks-kamedula, Francuz, rodem z Paryża. Sallart przebywał w domu Stowarzyszenia przy kościele San Salvatore in Onda w Rzymie od października 1848 do początku roku 1850. Zaświadcza o tym sam Pallotti w liście z dnia 15 I 1850 (jest to ostatni list Pallottiego). Redakcję Sallarta poprawił Pallotti. W nieco zmienionej formie „Porządek przyjęcia” jest podany (inna redakcja) w Ordo et preces sacrarum functionum Congregationis Apostolatus Catholici, Romae 1936, s. 45—49.

[647] Por. wyżej nr [670].

[648] Następują modlitwy z Mszału rzymskiego: „Do Ducha Świętego”, „O cnotę pokory”, „Za wszystkich wiernych” — z liturgii Wielkiego Piątku, część II, modlitwa 3.