Strona 220

Tom I

możliwości czynną pomoc. W razie śmierci jednej z tych osób należy dobrać inną, tak aby zawsze istniała pełna liczba dwunastu. Poniżej podajemy wykaz dwunastu części[635], na jakie niektórzy podzielili — sądzimy, że stosownie — świat razem z jego mieszkańcami, podając jednocześnie ich protektorów; podajemy również wzór dokumentu, jaki należy dać każdej osobie, wybranej przez członka.

Numer porządkowy Misje Ludy

1 Europa katolicka[636]

67. [DYPLOM PRZYJĘCIA ATANAZEGO CALLERJ][637]

[682] Wincenty Pallotti, Rektor Stowarzyszenia Księży Świeckich Apostolstwa Katolickiego (Rector Congregationis Presbyterorum Saecularium Apostolatus Catholici) pod opieką Niepokalanej Maryi Panny, Królowej Apostołów.

Najukochańszemu w Chrystusie Bratu Atanazemu Callerj pokój i pozdrowienie w Panu[638].

Doskonale poznaliśmy Twą pobożność oraz gorliwość o zbawienie dusz, jak również prawdziwie chrześcijańską miłość, w owym czasie, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus łaskawie zawezwał nas przez swojego wiernego sługę, Biskupa Anxury[639], do przeprowadzenia świętych misji w mieście Sermoneta (przyjąłeś nas wtedy w gościnę). Ta sama miłość Chrystusowa, która nigdy nie ustaje[640], rozlana w sercu Twoim[641], przynagla Cię[642] do dawania nieustannych dowodów Twojej miłości względem nas, względem naszych braci obecnych i przyszłych, boć i dom swój ofiarowujesz jako dom gościnny, stosownie do potrzeb, jak tego raz po raz dowiodłeś

[635] Brak tego wykazu. Wykaz dwunastu części świata — por. niżej: część 2, nr [254].

[636] Na tym urywa się dokument.

[637] Dyplom ma 4 strony, pierwsza i czwarta — czyste, nosi datę 8 XII 1848; pismo kaligraficzne (nieznana ręka), wiele poprawek poczynionych przez Pallottiego. Tekst w: Op. compl., vol. V, s. 380— 384; Race. II, s. 203—204, nr 595. Dochował się oryginał projektu Dyplomu, pisany ręką Pallottiego — tekst podany w: Op. compl., vol. V, s. 374—379. Podajemy wyżej tekst kopii, już ostatecznie sprecyzowany.

[638] Atanazy Callerj — człowiek świecki, nie mamy więcej o nim wzmianek w Pismach Pallottiego, mieszkał w Sermoneta.

[639] Anxur — tak się nazywała miejscowość starożytnych Wolsków, na miejscu której znajduje się obecnie miasto Terracina, siedziba biskupa diecezji Terracina. Diecezja Terracina składa się z trzech małych diecezji: Terracina (diecezja powstała w I wieku), Priverno (diecezja — XI w.) i Sezza (diecezja — VIII w.), i jest poddana bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Te trzy diecezje zostały połączone w jedną w roku 1217. Biskupem, o którym mowa, był Wilhelm Aretini-Sillani, urodzony 1786, biskupem Terraciny został w roku 1835, zmarł 1875. Pallotti otrzymał zaproszenie do przeprowadzenia misji w Sermoneta w dniu 10 marca 1848 roku. Misje przeprowadzili w kwietniu tego roku księża: Rafał Melia i Lucjan Bandiera razem z Pallottim.

[640] Por. l Kor 13,8.

[641] Por. Rz 5,5.

[642] Por. 2 Kor 5,14.