Strona 219

Tom I

Instytucji, wzywa się wszystkich do korzystania ze świętych sakramentów, do codziennego rozmyślania nad prawdami wiecznymi, a także do odmawiania następujących modlitw:

[679] Modlitwy na każdy dzień

Panie, naucz nas się modlić[630].

Ojcze nasz itd. Zdrowaś, Maryjo itd. Chwała Ojcu itd.

Przedwieczny Ojcze, w nieskończonym miłosierdziu swoim, ze względu na nieskończone zasługi swojego Boskiego Syna, Jezusa, spraw, aby Ciebie poznały i pokochały wszystkie dusze, albowiem chcesz, żeby wszystkie osiągnęły zbawienie[631].

Chwała Ojcu itd.

Przedwieczne Słowo Wcielone, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, racz pociągnąć wszystkie dusze do siebie, albowiem dla nich się stałeś posłuszny aż do śmierci krzyżowej[632].

Chwała Ojcu itd.

Duchu Święty, Boże, ze względu na nieskończone zasługi życia, męki i śmierci Jezusa Chrystusa racz rozpalić w sercach wszystkich nieskończoną i wszechmocną miłość swoją, aby na całym świecie nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz oraz abyśmy wszyscy mogli w niebie wystawiać Twe Boskie miłosierdzie. Amen.

Chwała Ojcu itd.

[680] Druga modlitwa i ofiarowanie

Boże mój, jesteśmy niegodni posiadać gorliwych pracowników ewangelicznych, ponieważ nie skorzystaliśmy z nich w takim stopniu, jak Ty tego pragniesz, lecz Ty ich nam poślesz ze względu na wstawiennictwo Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych oraz ze względu na swoje nieskończone miłosierdzie i nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa. Dlatego też zjednoczeni z Najświętszymi Sercami Jezusa i Maryi ofiarujemy Ci nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła na podziękowanie, jakbyś nam ich już posłał w ilości wystarczającej do potrzeb wszystkich dusz żyjących na całym świecie.

Modlitwa do Najśw. Maryi, Królowej Apostołów[633]

[681] 10. Każdy członek powinien pod opieką Najśw. Maryi oraz Świętych Apostołów naśladować gorliwość Św. Pawła Apostoła, którego przynaglała troska o wszystkie Kościoły całego świata[634]. Dlatego też powinien dobrać sobie jeszcze dwanaście osób, ożywionych miłością i gorliwością, oraz polecić im, aby modlili się za wszystkich ludzi, szczególnie za tych, którzy są w jednej z dwunastu części świata, podzielonego na dwanaście części, a także, aby nieśli im w miarę swoich

[630] Por. Łk 11,1.

[631] Por. l Tm 2,4.

[632] Por. Flp 2, 8.

[633] Tekst modlitwy jest już podany pod nrem [332],

[634] Por. 2 Kor 11,28.