Strona 217

Tom I

66. KARTA WPISU DO POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO, ZAŁOŻONEGO W RZYMIE POD OPIEKĄ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI, KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW[626]

[676] Pobożne Zjednoczenie (Pia Societa) jest założone[627] i kierowane przez Księży Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Sacerdoti della Congregazione dell` Apostolato Cattolico) celem dostarczania częstych oraz licznych pobudek wszystkim katolikom obojga płci, każdego stanu, godności i społecznych warunków, aby wszyscy w miarę swych możliwości zjednoczeni węzłem współzawodniczącej miłości i gorliwości starali się o skuteczne pomnażanie duchowych i doczesnych środków prowadzących do ożywiania wśród katolików wiary i rozpalania miłości, i do rozszerzania ich po całym świecie.

[677] Do Zjednoczenia przyjmuje się osoby pojedyncze oraz społeczności i wszelkiego rodzaju wspólnoty, jak też zbiorowiska ludzkie i diecezje[628]. Stowarzyszenie Księży (Congregazione dei Preti), którzy żyją wspólnie według jednej Reguły, wzywa wszystkich katolików do dzieł miłości i gorliwości, i w tym jest wspierane przez Pobożne Zjednoczenie (Pia Societa); nie wyklucza ono żadnego ze znanych już ewangelicznych zadań, gotowe jest wspierać wszelkie dzieło, które uzna się za stosowne do powiększania chwały Boga i pożytku dusz. Dlatego też w miarę swych możliwości wspiera również misje zewnętrzne, urządza wspólne rekolekcje i prowadzi rekolekcje zamknięte w świętych ustroniach, wspomaga dzieła i zakłady wychowawcze, zwłaszcza przeznaczone dla warstwy ludzi biednych, domy zakonne, kolegia, seminaria, klasztory, sierocińce, przytułki itp. Dlatego wzywa się wszystkich członków, aby wykonywali w miarę swych możliwości, w duchu pokory i ufności wobec Boga, następujące

[678] Dobrowolne dzieła

Uwaga. To wszystko nie obowiązuje w sumieniu, wyjąwszy zobowiązania wypływające z zasad ogólnych czy też z zobowiązań podjętych indywidualnie; wszystko ma być podejmowane bezinteresownie, z miłości do Boga.

1. Duchowni świeccy i zakonni, złączeni węzłem współzawodniczącej miłości,

[626] Karta wpisu jest autografem Pallottiego, składa się z 8 stron, z których trzy ostatnie są czyste. Brak daty powstania; przyjmuje się, że Pismo powstało w okresie wrzesień 1847 — marzec 1848. Tekst podany w: Op. compl., vol. V, s. 358—368; Race. II, s. 204—208, nry 596—599.

[627] Por. wyżej nr [657], przyp. 608.

[628] Przez „zbiorowiska ludzkie” (dei Popoli) należy rozumieć ludność poszczególnych parafii czy też poszczególnych krajów.