Strona 215

Tom I

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź itd.

V. Ześlij Ducha itd. (w czasie wielkanocnym dodaje się: Alleluja).

Panie, wysłuchaj modlitwy itd. Pan z wami itd.

Módlmy się[611]

Boże, któryś pouczył serca wiernych itd. Boże, który sprzeciwiasz się pysznym itd. Wszechmogący, wieczny Boże, Duch Twój uświęca itd.

Modlitwa

Do Niepokalanej Matki Boga, Królowej Apostołów Niepokalana Matko itd.[612] V. Przez najświętsze tajemnice itd. [613]

[671] Kapłan w krótkim przemówieniu zachęci tego albo tych, którzy są przyjmowani, aby pobożnie, ofiarnie i całym sercem oraz zgodnie z celami Instytucji, do której są przyjmowani, wspierali Stowarzyszenie i Pobożne Zjednoczenie swoimi modlitwami, ofiarami czy pracami, wykonywanymi na większą chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz. Skończywszy przemówienie, klęcząc, odmawia lub śpiewa, co następuje:

Antyfona. O Boże, przyjęliśmy Twe miłosierdzie itd.[614]

Psalm 116. Boga naszego chwalcie, wszystkie ziemie itd.

Chwała Ojcu itd.

Antyfona. O Boże, przyjęliśmy Twe miłosierdzie itd.

Boże, Ty chcesz itd. [615]

Panie, Jezu Chryste, który dla odkupienia świata itd. [616]

Do Najśw. Panny, Królowej Apostołów.

O najsłodsza Panno Maryjo itd.[617]

[672] Jeżeli kandydat przyjmuje święty szkaplerz, to teraz następuje poświęcenie szkaplerza i jego nałożenie, zgodnie z rytuałem. Następnie kapłan zwrócony do kandydata lub kandydatów głośno i wyraźnie mówi:

Niech przyjmie cię (Jeśli jest wielu, mówi, was) itd. [618]

Módlmy się

Wysłuchaj, Panie, próśb naszych i racz tego sługę Twojego (tych sług Twoich), którego (których) itd.[619]

[611] Pallotti nie podaje pełnego tekstu modlitw. Na tym miejscu mamy modlitwy: Do Ducha Świętego, O cnotę pokory, Za wszystkich wiernych — por. Mszał. Teksty tych modlitw — por. niżej nr [685].

[612] Tekst por. wyżej nr [332].

[613] Tekst por. wyżej nr [333].

[614] Tekst por. niżej nr [687].

[615] Tekst por. niżej nr [687].

[616] Tekst por. niżej nr [692].

[617] Tekst por. niżej nr [692].

[618] Tekst por. niżej nr [693], nieco zmieniony.

[619] Tekst por. niżej nr [693].