Strona 213

Tom I

mogą być przyłączeni do naszego Stowarzyszenia (Congregazione) jako misjonarze. Dokonuje się wtenczas wpisu zgodnie z regułami i ceremoniałem przyjętym w Stowarzyszeniu. Przyjęci zaś otrzymują miano „Misjonarze Pobożnego Zjednoczenia przyjęci do Stowarzyszenia” (Missionari della Pia Societa aggregati alla Congregazione), w odróżnieniu od misjonarzy znajdujących się przy Prokurach.

[662] Wszystkim wpisanym, którzy ze względu na szacunek dla habitu naszego Stowarzyszenia noszą szkaplerz święty, ale z uzasadnionych przyczyn nie mogą wstąpić do Stowarzyszenia, lecz chcą jednak żyć według pewnej reguły, podaje się następujący regulamin życia; ci wszyscy tworzą klasę oddzielną, prowadzącą życie według odpowiednich reguł w świecie.

[663] Każdego dnia

Mają oni wysłuchać Mszy świętej. Odprawić półgodzinne rozmyślanie święte. Nawiedzić Najśw. Sakrament oraz Najśw. Pannę, czczoną w jakimś Jej świętym obrazie znajdującym się w ołtarzu. Odprawić przez kwadrans czytanie z życiorysu jakiegoś Świętego albo z książki ascetycznej czy pobożnej. Odmówić jedną trzecią część różańca świętego. Nie opuszczać również odmawiania „Anioł Pański” rano, w południe i wieczorem, oraz wieczorem (Psalmu 129) „Z głębokości”. W ciągu dnia należy obudzać często serdeczne akty strzeliste, nie zaniedbując jednak przy tym obowiązków swego stanu. Wieczorem, przed udaniem się na spoczynek, należy odprawić rachunek sumienia z popełnionych w ciągu dnia niedociągnięć oraz obudzić akt żalu. Rano, zaraz po wstaniu, należy odmówić modlitwy dowolnie obrane i obudzić jeden raz akt wiary, nadziei oraz miłości; wszystko to należy czynić ze świętym pragnieniem postępu duchowego w ciągu dnia oraz wykonywania wszystkich cnót chrześcijańskich na większą chwałę Boga i dla większego uświęcenia duszy własnej oraz bliźnich.

[664] Każdego tygodnia

Przystąpić należy do spowiedzi świętej oraz za pozwoleniem spowiednika do Komunii świętej. W piątek i sobotę dyskretnie się umartwić w jedzeniu. O godzinie 15 w piątek odmówić pięć „Ojcze nasz” i „Zdrowaś, Maryjo” na pamiątkę męki, agonii i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.

[665] Każdego miesiąca

W dniu dowolnie obranym należy odprawić jednodniowe skupienie celem przygotowania się do śmierci; gdy zaś nie można poświęcić na to całego dnia, to wtenczas trzeba przeznaczyć na to przynajmniej jedną godzinę lub więcej, jeśli to jest możliwe.

[666] Każdego roku

Odprawić Miesiąc Maryjny. Przez osiem dni odprawić ćwiczenia duchowe w jakimś kościele, jeśli tam są one urządzane dla ludu, albo w jakimś innym świętym ustroniu; można je odprawić w swoim domu, korzystając ze wskazówek zawartych w jakiejś książce albo otrzymanych od ojca duchownego.