Strona 212

Tom I

mniszych i ścisłych, kongregacji, bractw, które istnieją na całym świecie katolickim[609].

[658] Stowarzyszenie (Congregazione) założyło to Pobożne Zjednoczenie (Pia Societa), aby ożywiać wiernych obojga płci, z każdego stanu, stopnia, stanowiska, zarówno osoby pojedyncze, jak i społeczności wszelkiego rodzaju, miejskie oraz wiejskie, aby wszyscy stosownie do swych możliwości, zawodu, bezinteresowną swoją pracą, ofiarą tak pieniężną, jak i materialną, a przynajmniej modlitwą przyczyniali się do powiększania środków duchowych i materialnych, koniecznych i stosownych do ożywiania wśród katolików wiary i rozpalania miłości oraz rozszerzania ich wśród niewiernych; a tym bardziej, ażeby ożywiać dzieła posługi ewangelicznej, które mogą spełniać wszyscy duchowni świeccy i zakonni, zjednoczeni między sobą węzłem współzawodniczącej miłości i gorliwości. Stąd też Stowarzyszenie Księży Apostolstwa Katolickiego (Congregazione dei Preti dell’ Apostolato Catolicó) za swoje specjalne zadanie uważa pokorne zachęcanie, o ile to jest tylko możliwe, duchowieństwa świeckiego i zakonnego do rozwijania wszystkich posług świętych, które są mu zlecone. Stowarzyszenie stara się też w miarę swych możliwości, za pośrednictwem swoich księży wspierać dzieła posługi, które powierzone są duchowieństwu świeckiemu i zakonnemu, oraz spełniać te, jakie jemu są powierzone.

[659] O przyjmowaniu osób pojedynczych

Stowarzyszenie (Congregazione) przyjmuje do Zjednoczenia (all’Aggregazione) nie tylko społeczności, jak o tym jest mowa poniżej, lecz również poszczególne osoby, zarówno mężczyzn, jak i niewiasty, ze wszystkich stanów społecznych, stopni i stanowisk. Tych, którzy proszą o tego rodzaju przyjęcie, zachęca się wpierw, aby odprawili Nowennę do Najśw. Panny w intencji otrzymania darów Ducha Świętego, potrzebnych do skutecznej współpracy ze świętymi celami Stowarzyszenia (Congregazione) i Pobożnego Zjednoczenia (Pia Societa). Zachęca się, aby w czasie tej Nowenny odprawili dokładną spowiedź świętą, w miarę potrzeby — generalną. W ostatnim dniu Nowenny, już po spowiedzi i Komunii świętej, dokonuje się przyjęcia kandydatów w kościele lub oratorium, zgodnie z przyjętym ceremoniałem. Od tej chwili mogą oni, ze względu na szacunek należny świętemu habitowi zakonnemu, nosić pobożnie święty szkaplerz Stowarzyszenia (Congregazione), jeśli został on im nałożony.

[660] W Księdze przyjętych zapisuje się imię, nazwisko, ojczyznę, wiek, miejsce zamieszkania, zawód tego, który ofiaruje swoją pracę, na wypadek, gdyby ze strony Stowarzyszenia i Pobożnego Zjednoczenia zaszła jakaś potrzeba skorzystania z ich pracy. Jeżeli wydaje się „Książeczkę wpisu” (Pagella), to w niej należy zaznaczyć, jakiego rodzaju ofiara została zapisana w spisie dobrodziejów. Tym, którzy sposobni są do spełniania pewnych dzieł miłosierdzia i gorliwości, należy je wyznaczyć w sposób roztropny, stosownie do ich możliwości i potrzeby.

[661] Księża należący tak do duchowieństwa świeckiego jak i zakonnego, którzy zdolni są do prowadzenia ćwiczeń duchownych dla ludu oraz misji świętych,

[609] Por. wyżej nr [306], przyp. 208.