Strona 210

Tom I

założyć Prokur Pobożnego Zjednoczenia we wszystkich częściach świata, powinniśmy jednak, naśladując Pana naszego Jezusa Chrystusa, starać się z całych sił je zakładać, na ile tylko jest to możliwe. Dlatego też Prokura Generalna, która powinna zawsze znajdować się w Rzymie, ma wytężać wszystkie siły, aby każdy jej prokurator wraz ze swoim prokuratorem adiunktem, którym winien być przedstawiciel szlachty rzymskiej, wspomagany współpracą innych prokuratorów asystentów, przez odmawianie i szerzenie modlitw za pośrednictwem osobistej pracy i przy użyciu wszystkich możliwych środków, wykorzystując również osobiste stosunki, popierał zakładanie Prokur Prowincjalnych w tej z dwunastu części świata, dla której został mianowany prokuratorem. Prokura Generalna bowiem ma na uwadze dobro całego świata, podzielonego na dwanaście części, a nad każdą z nich roztacza opiekę jeden z dwunastu prokuratorów, ponieważ zadaniem trzynastego jest zagrzewanie do gorliwości pozostałych dwunastu prokuratorów, zlecona jest mu bowiem troska o rozwój dzieł gorliwości i miłości na całym świecie.

[653] Prokuratorzy Prokur Prowincjalnych mają się starać o zakładanie Prokur Diecezjalnych. Prokuratorzy zaś diecezjalni winni się starać o zakładanie Prokur Miejskich w miastach diecezji. Prokuratorzy zaś Prokury Miejskiej mianować mają prokuratorów miejscowych. Ci ostatni przy pomocy swoich współpracowników rozwijają te dzieła miłości i gorliwości, jakie są potrzebne w danej miejscowości, jeśli z powodu jakichś okoliczności nie można realizować tam wszystkich dzieł wchodzących w zakres działalności trzynastu prokuratorów. Tak więc pobożne dzieło Prokur obejmuje: Prokurę Generalną w Rzymie, Prokury Prowincjalne, Diecezjalne, Miejskie oraz Prokury Miejscowe oraz ich współpracowników. Wszystkie Prokury powinny, zgodnie z dobrze ułożonym Statutem, pozostawać w stałej łączności, będącej węzłem współzawodniczącej miłości, z Generalną Prokurą w Rzymie, aby we wszystkich Prokurach mógł się dokonywać żywy rozwój dzieł miłości i gorliwości oraz aby za pośrednictwem tej więzi, którą daje instytucja Pobożnego Zjednoczenia, wszyscy duchowni i świeccy mogli otrzymywać upoważnienie do popierania oraz zakładania Prokur, zgodnie z przepisami tegoż Pobożnego Zjednoczenia.

[654] Gdy się zakłada Prokurę w miejscowości, w której znajduje się dom Stowarzyszenia Księży Pobożnego Zjednoczenia (Congregazione dei Preti della Pia Societa), to wtenczas rektor tegoż domu jest na mocy swego urzędu rektorem Prokury.

[655] Ponieważ zakładanie dzieł prawdziwej gorliwości i miłości napotyka niezliczone, można powiedzieć, przeciwności, trudności i niebezpieczeństwa zarówno w początkach, jak i potem, a zazwyczaj zawsze, dlatego też członkowie każdej Prokury powinni być przepojeni duchem Jezusa Chrystusa; tym bardziej się to odnosi do członków Stowarzyszenia Księży Pobożnego Zjednoczenia, którzy stanowią jakby jego duszę i są jego częścią wewnętrzną oraz rozpędową, mającą zawsze zmierzać w ewangelicznych pracach do większej chwaty Boga i do większego uświęcenia dusz.

[656] Im bardziej ktoś z prawdziwą pokorą i ufnością w Bogu usiłuje naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego pokornym, ubogim, pracowitym, dobroczynnym i wzgardzonym życiu, tym lepiej się usposabia do przyjęcia ducha