Strona 21

Tom I

LITERATURA POMOCNICZA

Acta Societatis Apostolatus Catholici, Roma 1947—1971.

Amoroso Francesco, SAC, San Vincenzo Pallotti. Biografia illustrata, Roma 1963.

Analecta Piae Societatis Missionum, Roma 1910—1947.

Annuario Pontificio per l’Anno 1964, Citta del Vaticano 1964.

Arnold St. i inni, Dzieje świata. Chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń, Warszawa 1972.

Belloc J. T., Le Yenirable Vincent Pallotti, Paris 1895.

Cegiełka Franciszek, Pallotyni w Polsce, Warszawa 1935.

Enciclopedia Cattolica, Citta del Vaticano, 1948—1954.

Frank Josef, Vincenz Pallotti. Gruender des Werks vom Katholischen Apostolat, Friedberg bei Augsburg, IB. — 1952, II B. — 1963.

Hettenkofer Joannes, De sociis Beati Vincentii Pallotti, Romae 1953.

Tenże, Piae Societatis Missionum brevis notitia historica, Romae 1906.

Tenże, Historia Piae Societatis Missionum (1835—1935), Romae 1935.

Tenże, Historia Societatis Apostolatus Catholici (1935—1950), Romae 1950.

Historia powszechna, pod red. H. Mościckiego i J. Cynarskiego, t. IV, Warszawa 1933.

Huetter Luigi, San Sahatore in Onda, Roma 1945.

II Beato Vincenzo Pallotti e le sua Opera. In Occasione delia sua Beatificazione. Oprać. M. Valentini SAC, Roma 1950.

Lexikon fuer Theologie und Kirche, pod red. M. Buchberger, Freiburg im Breisgau 1930—1938.

Majewski Alojzy, Czcigodny Sługa Boży Ks. Wincenty Pallotti, Założyciel Kongregacyi Misyjnej XX. Pallotynów, Wadowice-Kopiec 1917.

Tenże, Czcigodny Sługa Boży Ks. Wincenty Pallotti, Poprzednik Akcji Katolickiej, Warszawa 1933.

Tenże, Kongregacya Misyjna XX. Pallotynów, Wadowice-Kopiec 1913.

Marucchi Horace, Basiliąues et eglises de Rome, Rome 1909.

Morichini Carlo Luigi, Degl’Istituti di Pubblica Carita edIstruzione Primaria e delie Prigioni in Roma libri tre, nuova edizione, Roma 1842.

Pelczar Józef Sebastyan, Pius IX i jego pontyfikat na tle dziejów Kościoła w XIX wieku, tom I — Przemyśl 1907; tom II i III — Przemyśl 1908.

Podgórski Ignacy (Wróbel Józef), Błogosławiony Wincenty Pallotti, Apostoł i Mistyk, Poznań 1961.

Podręczna Encyklopedia Kościelna, pod red. Z. Chełmickiego, Warszawa 1904—1916.

Ponti Ermanno, La Pia Casa di Carita in Bor go S. Agata dalia fondazione a oggi, Roma 1939.

Ranocchini Giuseppe, Vincenzo Pallotti e l’Ottavario deli’Epifania, Roma 1947.

Rast Pius, Sadzik Józef, Wincenty Pallotti, Paris 1964.

Rivaux, Opowiadania z dziejów Kościoła rzymsko-katolickiego, przeł. z francuskiego Ksiądz Bogumił znad Wisły, tom 3, Kraków 1879.

Romana Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Vincentii Pallotti, Sacerdotis, Fundatoris Piae Societatis Missionum:

Informatio super dubio: An constet de Virtutibus Theologalibus Fide, Spe, et Caritate erga Deum et Proximum, nec non de Cardinalibus, Prudentia, Justitia, Fortitudine et Temperantia earumąue adnexis, in gradu heroico, in casu et ad effectum, de quo agitur, Roma 1911.