Strona 207

Tom I

Niebieskiego polecenie (mandato), aby swoimi czynami i słowami nauczył ludzi na tym świecie zachowywania tych przykazań. Ten sam Pan nasz Jezus Chrystus dał ten nakaz (ordinazione) również swoim Apostołom, do których powiedział: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”[602]. Wszystkim też Bóg zlecił to zadanie (stesso incarico), a zawiera się ono w tych to słowach Boskich: „Każdemu z osobna dał rozkazanie o bliźnim jego”[603]. Stąd też w Kościele katolickim zwykło się mówić, że każdy, kto z całą gorliwością, na jaką go stać stosownie do swego stanu, stopnia i warunków, stara się spełniać dzieła miłości i gorliwości, wykonuje pewnego rodzaju apostolstwo. Podkreślenie zaś tego jeszcze bardziej powinno zachęcać do energiczniejszego działania inspirowanego czystością intencji. Dlatego też uznano, że nazwą najwłaściwszą, najodpowiedniejszą oraz pobudzającą do realizacji świętego celu Pobożnego Zjednoczenia, będzie nazwa „Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego” (Pia Societa dell’Apostolato Cattolico), to znaczy „Powszechnego” (Universale), ponieważ pobudza ono każdą warstwę ludzi, wszelkiego stanu, stopnia i warunków, by energicznie zajmowali się dziełami miłości oraz gorliwości. O takiej właśnie miłości oraz gorliwości mówi podana wyżej nazwa.

[644] Ażeby jednak ktoś nie utrzymywał, że słowa „Apostolstwo Katolickie” oznaczają „Najwyższe Apostolstwo” (Suprema Missione), które istnieje w Kościele Bożym, należy podkreślić, iż podobnie jak „Towarzystwo Jezusowe” (Compagnia di Gesu)[604] dlatego nazywa się „Jezusowe”, ponieważ kocha oraz uczy kochać Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak też to Pobożne Zjednoczenie nazywa się „Apostolstwo Katolickie”, ponieważ szanuje Apostolstwo Katolickie (Apostolato Cattolico), sprzyja mu i dopomaga.

[645] Pobożne Zjednoczenie zostało założone pod szczególną opieką Najśw. Maryi, Królowej Apostołów, nie tylko w tym celu, aby Ona swoją przemożną przyczyną raczyła wyjednywać mu w sposób najdoskonalszy oraz stały wszystkie łaski, dary i zmiłowania potrzebne do realizowania świętych celów, ale także i w tym celu, aby w Najśw. Maryi mieć przykład skutecznego spełniania dzieł miłości i gorliwości. Ona bowiem, chociaż nie była kapłanem ani apostołem, zajmowała się apostolską pracą w sposób tak gorliwy i doskonały, że zasłużyła na chwałę wyższą od chwały świętych Apostołów. Stąd też nie tylko aby Ją uczcić, ale żeby uznać pełnię Jej zasług, pozdrawia Ją Kościół święty dostojnym mianem Królowej Apostołów. Daje Jej to miano w tym celu, aby wszystkich księży i świeckich — wszystkich ludzi, tak mężczyzn jak i kobiety, należących do każdej warstwy społecznej, stanu, stopnia i warunków, zachęcić do naśladowania naszej Niepokalanej Matki, Najśw. Maryi, w podejmowaniu wszelkich dzieł mających na względzie większą chwałę Boga oraz wszystkich dzieł miłosierdzia duchowego i materialnego, i pożytek bliźniego.

[646] Pobożne Zjednoczenie zostało założone w całkowitej i bezpośredniej zależności od Papieża. Oczekujemy teraz decyzji Stolicy Świętej, która ma orzec, czy również poza Rzymem, zachowując zawsze całkowitą zależność od Papieża,

[602] J 20,21.

[603] Syr 17,12 (Wulgata).

[604] Towarzystwo Jezusowe – por. wyżej nr [191], przyp 188 i nr [306], przyp. 208/26.