Strona 205

Tom I

[639] Każda z prokuratorek powinna, bez zobowiązania jednak w sumieniu, odmawiać i rozpowszechniać modlitwy oraz różne święte dzieła, aby w miarę; swoich możliwości przyczyniać się do ożywiania wśród katolików wiary, rozpalania miłości i rozkrzewiania tychże po całym świecie. Prokuratorki powinny też zachęcać wszystkie siostry, aby zamiast prowadzić niepotrzebne rozmowy, każda się starała przez modlitwy, ofiary, pokuty, uczynki miłości i gorliwości oraz doczesne środki przyczyniać do ożywienia wśród katolików wiary i rozpalenia miłości oraz do rozszerzenia tychże po całym świecie.

[640] Każdy, kto należy do wspomnianego Pobożnego Zjednoczenia, kto mu dopomaga i z nim współpracuje, uczestniczy we wszystkich skarbach duchowych[596] różnych zakonów ścisłych, mniszych oraz kleryków regularnych, które istnieją w Kościele Bożym.

62. O POWSTANIU DZIEŁA, CZYLI O CELU, POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO, ZAŁOŻONEGO POD SZCZEGÓLNĄ OPIEKĄ NAJŚW. MARYI, KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW, I POZOSTAJĄCEGO W CAŁKOWITEJ ORAZ BEZPOŚREDNIEJ ZALEŻNOŚCI OD PAPIEŻA[597]

[641] W roku 1835 pewne osoby w Rzymie, powodując się chrześcijańską miłością, postanowiły wydrukować w języku arabskim dziełko pt. Prawdy wieczne, napisane przez św. Alfonsa Marię Liguori[598], dla katolików zamieszkujących kraje Wschodu i posługujących się językiem arabskim. W związku z tym jeden z kapłanów rzymskich zachęcił pewnego gorliwego człowieka świeckiego[599], aby postarał się o odpowiednią sumę pieniężną, która by pozwoliła pokryć koszta tego wydawnictwa. W krótkim czasie ten zebrał nadspodziewanie znaczną sumę[600]. Wobec takiego stanu rzeczy, aby nie stwarzać ludziom złej woli okazji do złorzeczenia świętym dziełom, pomyślano, iż odpowiednią byłoby rzeczą stworzenie pewnego

[596] Uczestnictwo w dobrach duchowych — por. wyżej nr [306], przyp. 208.

[597] Autograf Pallottiego, obejmuje 12 stron, ostatnie trzy strony są czyste. Brak podanej daty powstania; przyjmuje się, że Pismo powstało w roku 1846. Tekst podany w: Op. compl., vol. III, s. 1—15; Race. II, s. 146—153, nry 389-404.

[598] Massime eterne di S. Alfonsa De Liguori o Giardino di devozione — tak brzmi tytuł tego dziełka. Zamierzano wydać je w liczbie 10 tysięcy egzemplarzy i wysłać do Persji (Ormi — por. wyżej nr [425], przyp. 8), by tam służył za pewnego rodzaju podręcznik do nauczania religii w szkołach parafialnych. Koszt druku wynosił około 400 skudów, zebrano natomiast na ten cel 550 skudów. Dziełko zostało wydane w roku 1836 w drukarni Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Liguori — por. wyżej nr [191], przyp. 188.

[599] Tym kapłanem rzymskim był sam Pallotti, a człowiekiem świeckim Jakub Salvati — por. wyżej nr [38], przyp. 37.

[600] Zebrano 550 skudów (1 scudo = około 1800 obecnych lirów włoskich). Pierwszy ofiarodawca, zamożny kupiec przy Via Santa Maria della Pace, ofiarował na ten cel 100 skudów.