Strona 20

Tom I

tytułów wydanych Pism Pallottiego czytelnik znajdzie wyżej w niniejszym Wstępie. Tytuły Pism ujęte w nawiasy nie pochodzą od Pallottiego.

Kończąc, prosimy Najśw. Maryję Pannę, Królowę Apostołów, Patronkę Dzieła Pallottiego, by swoim przemożnym wstawiennictwem u Boga sprawiła, by myśl Pallottiego, nazwanego przez papieża Pawła VI „Głosem, który wzywa”[9] , dotarła za pośrednictwem Wyboru Pism jak najszybciej do wszystkich Pallotynów w Polsce i do jak najszerszego kręgu ludzi współpracujących z nimi, zapoznając również z myślą i osobą Pallottiego Kościół w Polsce.

Poznań, dnia 29 czerwca 1977 roku.

Ks. Tomasz Bielski SAC


[9] Zob. wyżej, s. 6, przypis 1.