Strona 197

Tom I

[605] Powtórzony tekst nr [586].

[606] Tekst podany już pod nrem [587].

[607] 9. Apostolstwo zależy bezpośrednio we wszystkim od Papieża, który według swej woli dysponuje jego członkami oraz majątkiem dla większej chwały Boga i zbawienia dusz.

[608] 10. Reguły wewnętrzne i zewnętrzne, które dotyczą całego Apostolstwa, obejmują obie klasy. Pierwsze odnoszą się do centralnej części wewnętrznej, drugie — dotyczą części zewnętrznej. Jedne i drugie zgodnie pobudzają członków do tego, aby starali się z całą gorliwością czynnej miłości rozszerzać chwałę Boga, starając się o zbawienie własne, jak również o zbawienie swoich bliźnich, przy pomocy wszelkich środków duchowych i doczesnych, jakie będą dostępne każdemu.

[609] 11. To wszystko, co wyżej zostało powiedziane o Pobożnym Zjednoczeniu Apostolstwa w Rzymie, odnosi się w taki sam sposób do każdego innego Zjednoczenia, zwanego Apostolstwem, które zostanie założone poza Rzymem; co więcej, każde z nich powinno zawsze uznawać Zjednoczenie w Rzymie za swoją Matkę, od której się zależy w słodkim węźle pokornej miłości, jaka z wielu serc tworzy jedno serce.

59. WYJAŚNIENIE DZIEŁKA POD TYTUŁEM „POBOŻNE ZJEDNOCZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO, ZAŁOŻONE KU CZCI I POD OPIEKĄ NIEPOKALANEJ MATKI BOGA, NAJŚWIĘTSZEJ MARYI, KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW”[580]

[610] Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego (założone w Rzymie, z Błogosławieństwem udzielonym przez Jego Świątobliwość Grzegorza XVI pismem z dnia 11 lipca 1835[581]) za swój cel główny ma szerzenie chwały Boga i rozkrzewianie katolickiej wiary oraz rozpalanie miłości, przy pomocy wszelkich środków duchowych i doczesnych, w każdej części świata.

[611] To Pobożne Zjednoczenie zależy bezpośrednio od Papieża.

[612] Część główna, to znaczy centralny motor Apostolstwa, posiada swoją siedzibę w Rzymie i składa się z osób duchownych oraz świeckich podlegających przełożonemu duchownemu.

[613] W Rzymie znajdować się będzie odpowiedni dom, w którym synowie Królowej Apostołów będą prowadzić wspólne życie, złączeni słodkim węzłem miłości, dążąc do własnej doskonałości oraz starając się o wychowywanie młodzieży

[580] Tekst wyjaśnienia (pisany pismem kaligraficznym, nieznaną ręką), zawiera poprawki poczynione przez Pallottiego, w oryginale liczy 8 stron. Jeśli chodzi o Dziełko, do którego odnosi się wyjaśnienie — por. wyżej nry [120]—[183]. Przyjmuje się, że wyjaśnienie powstało w okresie styczeń— czerwiec 1839 roku. Tekst znajduje się w: Op. compl., vol. V, s. 68—74.

[581] Por. wyżej nr [71].