Strona 192

Tom I

monstrancje, ołtarze itd., a jeszcze bardziej o ofiary pieniężne, by zaspokoić potrzeby zachodzące na misjach świętych.

[576] Tekst podany już wyżej pod nrem [566].

[577] Tekst podany już wyżej, z nieznaczną zmianą, pod nrem [567].

[578] Tekst podany już pod nrem [568].

[579] Celem pomyślnego rozwoju obu części Zjednoczenia wszyscy jego kierownicy, kierujący jakimkolwiek związkiem, podlegać będą we wszystkim części centralnej; we wszelkich sprawach dotyczących uporządkowania i rozdziału środków duchowych i doczesnych, przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb w krajach katolickich i pogańskich, postępować będą oni zawsze w porozumieniu z częścią centralną.

[580] Pobożne Zjednoczenie podlega bezpośrednio Papieżowi. Wszystko, co dotychczas zostało powiedziane o Pobożnym Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego w Rzymie, odnosi się do wszystkich Zjednoczeń założonych poza Rzymem, z tym jednak zastrzeżeniem, że uznawać one będą zawsze Rzymskie Zjednoczenie za swoją Matką i będą mu podlegać na mocy łagodnej więzi miłości, która z wielu serc tworzy jedno.

57. WYJAŚNIENIE DZIEŁKA POD TYTUŁEM „POBOŻNE ZJEDNOCZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO, ZAŁOŻONE POD OPIEKĄ NIEPOKALANEJ MATKI BOGA, NAJŚW. MARYI, KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW”[571]

[581] 1. Apostolstwo Katolickie, którego celem jest powiększanie chwały Boga i rozkrzewianie katolickiej wiary przy pomocy wszystkich środków duchowych i doczesnych oraz rozpalanie miłości w każdej części świata, wzywa do połączenia się ze Zjednoczeniem wszystkich ludzi z każdej warstwy społecznej i stanu, aby wszyscy, o ile ich tylko stać, starali się coraz skuteczniej szerzyć chwałę Boga oraz pracować nad wiecznym zbawieniem siebie samych i swoich bliźnich, korzystając ze wszystkich środków duchowych i doczesnych, jakie będą im dostępne i możliwe.

[582] 2. Członkowie Apostolstwa Katolickiego nie są zobowiązani na mocy jakiegokolwiek tytułu do składania pieniężnych ofiar, tak samo jeśli chodzi o odmawianie modlitw w intencji tego Apostolstwa. To wszystko uzależnione jest od ich dobrej woli, od zapału ich miłości oraz gorliwości o chwałę Boga i zbawienie własnej duszy oraz duszy bliźniego.

[571] Wyjaśnienie pisane ręką Tomasza Alkusciego (por. wyżej nr [38], przyp. 9) zawiera wiele poprawek poczynionych przez Pallottiego i liczy 8 stron pisma. Dziełko, o którym mowa — por. wyżej nry [120]—[183]. Brak podanej daty powstania; przyjmuje się, że wyjaśnienie powstało w okresie styczeń—czerwiec 1839 roku. Tekst znajduje się w: Op. compl., vol. V, s. 45—56.