Strona 191

Tom I

[571] W niniejszym piśmie Pobożne Zjednoczenie jest zaledwie tylko zarysowane, przedstawienie jednak jego początków i rozwoju oraz reguł, które mają na względzie poszczególne jego części, pozwoli nam na lepsze jego poznanie.

56. APOSTOLSTWO KATOLICKIE[569]

[572] Powtórzony tekst nr [562].

[573] Aby ułatwić osiągnięcie tego celu, Pobożne Zjednoczenie powinno się składać z dwu części tak jednak ze sobą zespolonych, aby w obu panował w całej pełni i blasku duch miłości, który jednoczy serca wszystkich i staje się wszystkim dla wszystkich[570] ludzi z każdego stanu, stopnia, zawodu i warstwy społecznej. Ustawy Zjednoczenia powinny być takie, aby jedna jego część utrzymywała drugą w stałej aktywności, by w żadnej z nich nie osłabła gorliwość oraz ustawiczna praca. Część pierwsza, złożona z osób duchownych i świeckich oraz zespolona w zorganizowaną wspólnotę, będzie częścią główną, jako część centralna i motor całego Pobożnego Zjednoczenia oraz wszystkich jego dzieł. Część druga — zewnętrzna, nie prowadząca życia wspólnego, złożona z pracowników katolików należących do różnych warstw, stanu, płci i stanowiska społecznego, którzy przyczyniają się do realizacji celów Zjednoczenia swoimi modlitwami, ofiarami dobrowolnymi oraz pieniędzmi. Aby należeć do tej klasy, nie jest wymagana żadna składka ustalona, każdy natomiast powinien tu czynić to, co mu doradza miłość.

[574] Powtórzony tekst nr [565].

[575] Celem niesienia pomocy rozkrzewianiu świętej wiary, dziełu w najwyższym stopniu koniecznemu, Pobożne Zjednoczenie będzie się starało przygotowywać członków swojej centralnej części do wychowywania młodzieży, która pragnie się poświęcić pracy na misjach. Jeżeli zaś Opatrzność obdarzy Zjednoczenie dostatecznymi środkami, to będzie ono zakładało Kolegia, by w nich wychowywać oraz kształcić dobrych i doświadczonych misjonarzy, których, po otrzymaniu Pasterskiego Błogosławieństwa od Papieża, będzie się wysyłało do krajów pogańskich. Do tych Kolegiów będą przyjmowani ci, którzy: 1. posiadają dostateczny wiek, by móc decydować o swoim powołaniu, 2. po wstąpieniu zaś do Kolegium rozpocząć studia filozoficzne oraz naukę języków wschodnich lub zachodnich i 3. po roku próby złożyć ślub, że udadzą się na święte misje. Następnie Zjednoczenie starać się będzie o drukowanie naukowych i religijnych książek w różnych językach, aby książki te bezpłatnie rozdzielać w krajach pogańskich. W miarę swych możliwości będzie się również starać o wszelkiego rodzaju przedmioty religijne, służące do nabożeństw, jak szkaplerze, różańce, medaliki, religijne obrazy i obrazki, szaty i sprzęty liturgiczne, ozdoby do ołtarzy, kielichy, puszki,

[569] Oryginał jest autografem Pallottiego i składa się z 4 stron. Brak podanej daty powstania; przyjmuje się, że Pismo powstało w okresie styczeń—czerwiec 1839 roku. Tekst podany jest w: Op. compl., vol. III, s. 169—174; Race. II, s. 135—138, nry 358—367.

[570] Por. l Kor 9,22.