Strona 19

Tom I

Dzieła Pallottiego, mianowicie od Pism poświęconych Pobożnemu Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego i centralnej części tegoż Zjednoczenia — Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego, należało siłą rzeczy od tych właśnie Pism rozpocząć. Projektowany jeden tom, dotyczący tych zagadnień, ze względu na obszerność materiału rozrósł się do dwóch tomów, z których pierwszy zajmuje się „Pobożnym Zjednoczeniem Apostolstwa Katolickiego” głównie od strony jego celów i organizacji, a drugi zajmie się jego działalnością i „Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego” — centralną częścią Zjednoczenia.

Podjęcie się pracy wymagało od piszącego te słowa gruntownego zapoznania się z życiem i działalnością św. Wincentego Pallottiego oraz z historycznymi dziejami jego Pism. Owocem tego pogłębiania wiedzy o życiu Pallottiego i losach jego Pism są: Kalendarium życia i działalności św. Wincentego Pallottiego, Poznań 1976, maszynopis, stron 394, oraz Zarys historyczny dziejów Pism św. Wincentego Pallottiego, Poznań 1976, maszynopis, stron 51. W pewnym skrócie to ostatnie opracowanie znajduje się w niniejszym Wstępie.

Przy opracowywaniu pierwszego tomu Wyboru Pism uwzględnione zostały zasady rzeczowe i metodologiczne podane wyżej. Punktem wyjścia były Pisma Pallottiego w tłumaczeniu dokonanym przez śp. ks. Józefa Wróbla SAC. Tłumaczenie to zostało skonfrontowane z tekstem Pism znajdującym się w Opere complete i poprawione, tam gdzie zachodziła tego potrzeba. Numery Pism: 37, 43, 44, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 63, 64, 68, 69 i 70 piszący te słowa przetłumaczył na nowo, większość tych Pism została opublikowana po raz pierwszy w Opere complete.

Przygotowany do druku tom I przejrzał dokładnie ks. dr Eugeniusz Weron SAC, wysuwając pewne sugestie, zalecające usunięcie niektórych powtarzających się tekstów oraz kolejne ponumerowanie akapitów w celu zapewnienia większej przejrzystości oraz łatwiejszego odwoływania się do danych tekstów. Przy ponownym opracowywaniu niniejszego tomu uwagi te uwzględniono, w takim jednak stopniu, by zachować całość informacji o Dziele Pallottiego. Jest rzeczą oczywistą, że w tego rodzaju Wyborze Pism nie dało się całkowicie usunąć wszystkich powtórzeń tekstu starano się jednak pomijać teksty o dosłownym brzmieniu, stosując przy tym odsyłacze do miejsca, gdzie się znajduje tekst opuszczony.

Część pierwszą poprzedza Dekret Apostolski papieża Jana XXIII, przyznający Wincentemu Pallottiemu cześć należną Świętym. Dekret ten ukazuje nam całość życia i działalności Autora niniejszych Pism. Tom składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje w układzie chronologicznym Pisma o niniejszym zakresie objętościowym. Część natomiast druga zawiera wyjątki z pracy Pallottiego pt. Pia Societa deli’Apostolato Cattolico. Chociaż to Pismo pochodzi z roku 1839, to jednak podajemy je oddzielnie, by swoją obszernością nie rozbijało układu tekstowego części pierwszej, pochodzącej z lat 1835—1849.

W zakończeniu tego tomu podajemy, jako załącznik, Dekret o apostolstwie świeckich, wydany przez Sobór Watykański II w dniu 18 listopada 1965 roku. Dołączenie tego Dekretu pozwala nam na porównanie myśli Pallottiego z nauką ostatniego Soboru.

Niżej podajemy wykaz stosowanych skrótów oraz literaturę pomocniczą, wykorzystaną przy opracowywaniu niniejszego tomu. Pełne natomiast brzmienie