Strona 189

Tom I

jest zobowiązany ogólnie każdy syn Kościoła — podejmowane dzieła czy składane ofiary mają być całkowicie dobrowolne. Wszyscy współpracujący z tym Dziełem mają współpracować bezinteresownie, bez spodziewania się jakiejś nagrody — to bowiem zakłada już Zjednoczenie na mocy natury swego założenia.

55. APOSTOLSTWO KATOLICKIE[565]

[562] Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego założone zostało w Rzymie, otrzymało też Błogosławieństwo Apostolskie od Jego Świątobliwości Grzegorza XVI, o które prosiło. Błogosławieństwo zostało udzielone pismem z dnia 11 lipca 1835[566], będącym odpowiedzią na petycję, jaką pokornie złożyła znaczna ilość wiernych tak duchownych, jak i świeckich Kościoła Rzymskiego. Zjednoczenie to działa pod opieką Królowej Apostołów, Najśw. Maryi. Nazywa się „Apostolstwem Katolickim”, to znaczy „Powszechnym”, nie tylko ze względu na prawdy katolickie, których szerzenie ma na celu, lecz także i dlatego, że założone jest celem udzielania powszechnie skutecznych bodźców każdej grupie osób, aby energicznie, na wszelki możliwy dla nich sposób, starały się o pomnażanie środków duchowych i doczesnych, koniecznych oraz pożytecznych do ożywiania wśród katolików świętej wiary i rozpalania miłości i rozkrzewiania tychże w krajach pogańskich.

[563] Powinno się ono składać z trzech części, tak jednak ze sobą złączonych, aby we wszystkich panował jeden duch. Duchem tym jest duch miłości, która staje się wszystkim dla wszystkich[567] ludzi każdego stanowiska, stanu, zawodu i położenia społecznego. Pierwsza — zjednoczona — jest częścią centralną i motorem całego Pobożnego Zjednoczenia oraz wszystkich jego dzieł, również i tych, które w przyszłości gdziekolwiek będą założone — wszystkie one mają być powiązane węzłem zależnej miłości ze Zjednoczeniem w Rzymie i wszystkie bezpośrednio mają zależeć od Papieża. Część druga — zewnętrzna — obejmuje pracowników (operai) obojga płci, należących do wszystkich warstw społecznych i zawodów, ale nie prowadzących życia wspólnego. Część trzecia składa się z tych wszystkich katolików, którzy pragną pracować i dopomagać do realizacji celu Pobożnego Zjednoczenia swymi modlitwami, dobrowolnymi darami i ofiarami pieniężnymi.

[564] Powtórzony, z minimalną zmianą, tekst nr [554].

[565] Każdy natomiast, nawet nie posiadający władzy głoszenia słowa Bożego, powinien być zadowolony żywiąc nadzieję, że przez całą wieczność będzie się cieszył

[565] Autograf Pallottiego, Pismo składa się z 4 stron tekstu. Brak daty powstania; przyjmuje się, że pochodzi z okresu styczeń—czerwiec 1839. Tekst jest podany w: Op. compl., vol. HI, s. 155—160; Race. II, s. 132—135, nry 348—357.

[566] Por. wyżej nr [71].

[567] Por. l Kor 9,22.