Strona 188

Tom I

czy to w formie modlitwy, czy pracy, czy też pieniężnej ofiary? Och, jak bardzo cenną pociechą duchową dla każdego katolika będzie ta świadomość, że ma swój udział w zasłudze rozkrzewiania świętej wiary w tej czy innej części świata! Co więcej, pociecha ta będzie tym większa, gdy przypomni sobie, iż Jezus Chrystus obiecał być miłosiernym dla tych, którzy czynią miłosierdzie[562], i będzie mógł ufać, że sam dostąpi miłosierdzia, gdy stara się o rozkrzewianie świętej wiary, co jest dziełem miłosierdzia najbardziej cennym.

54. [WYJAŚNIENIE POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA][563]

[558] Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, widząc wielką potrzebę ożywienia wśród katolików świętej wiary i rozpalenia miłości oraz rozszerzenia ich w każdej części świata, przypomina, że przykazanie miłości zobowiązuje wszystkich do starania się wszelkimi możliwymi sposobami tak o swoje, jak i bliźniego zbawienie wieczne. Dlatego też wzywa wszystkich katolików, z każdej społecznej warstwy, stanu i płci, by się starali pomnażać duchowe i doczesne środki, stosowne do tego celu.

[559] Pobożne Zjednoczenie składać się będzie z trzech części. Część pierwszą stanowić będą osoby duchowne i świeckie — żyć one będą w odpowiednim domu, złączone węzłem miłości, i stanowić będą część centralną oraz motor całego Dzieła. Część drugą tworzyć będą ci wszyscy, którzy będą współpracować z Pobożnym Zjednoczeniem, nie prowadząc życia wspólnego, stosownie do swego stanowiska społecznego, stanu, powołania zakonnego czy świeckiego — część ta będzie połączona z pierwsza, gdyż obie one będą pewnego rodzaju bodźcem do rozwoju całego dzieła Pobożnego Zjednoczenia. Część trzecią będą stanowili wszyscy wierni obojga płci, różnego stanu, wieku i stanowiska, którzy w jakikolwiek sposób, czy to dobrowolną pracą, czy ofiarami, a przynajmniej modlitwą, będą współpracować z celami wymienionego Apostolstwa Katolickiego.

[560] Nosi ono nazwę „Apostolstwa Katolickiego”, ponieważ jest Pobożnym Zjednoczeniem, które na mocy swego założenia ma się starać nie tylko o rozszerzanie wiary katolickiej, ale przede wszystkim dlatego, że biorąc pod uwagę słowa: „Każdemu z osobna Bóg dał rozkazanie o bliźnim jego”[564], zaprasza wszystkich ludzi z każdej warstwy społecznej, stanu i stanowiska, tak mężczyzn jak i kobiety, aby czynili wszystko, co jest tylko możliwe, celem realizowania wyżej podanego celu.

[561] Każdy członek Apostolstwa Katolickiego, należący do jakiejkolwiek jego części, nie jest zobowiązany do wykonywania żadnej pracy, ofiary czy modlitwy; nie jest zobowiązany do dawania czy robienia czegoś ponad to, do czego

[562] Por. Mt 5,7.54.

[563] Autograf Pallottiego, Pismo ma 4 strony, w tym dwie ostatnie są czyste. Brak daty powstania; przyjmuje się, że Pismo pochodzi z okresu styczeń—czerwiec 1839. Tekst podany w: Op. compl., vol. III, s. 161—163.

[564] Por. Syr 17,12 (Wulgata).