Strona 187

Tom I

[555] Pobożne Zjednoczenie, aby ożywić świętą wiarę i rozpalić miłość wśród katolików, będzie się starało: 1. Ożywiać pamięć i szacunek dla świętych instytucji istniejących już w Kościele, pilnie przy tym uważając, aby nie tworzyć nowych bez istotnej potrzeby. 2. Ożywiać oraz szerzyć w sposób należycie uporządkowany naukę katolicką. 3. Aby ułatwić pobożnym instytucjom ich rozwój, będzie się starało spieszyć im z pomocą, użyczając im swoich członków, którzy pracować tam będą bezinteresownie, bez zapłaty, otrzymując jedynie za swoje trudy mieszkanie, jedzenie oraz ubranie — wszystko możliwie jak najskromniejsze i najoszczędniejsze. 4. Popierać będzie dzieła miłosierdzia tak co do duszy, jak i ciała, które to dzieła nakazuje miłość — nie ma bowiem bardziej skutecznych środków do ożywienia wiary jak dzieła miłości. Jeśli bowiem w jakiś sposób Bóg może być widoczny w swoich stworzeniach, to tylko poprzez dzieła miłości, gdyż sam Bóg z istoty swojej jest miłością[560]. Wśród zaś dzieł miłosierdzia co do ciała na pierwszym miejscu będzie się zawsze stawiało pomoc wdowom i małym sierotom, ponieważ: „Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata”[561]. 5. Pobożne Zjednoczenie wzywać będzie do starania się o piękny wygląd tabernakulum w każdym kościele, tam gdzie się ono znajduje, oraz całego kościoła, tam gdzie jest on zaniedbany; gotowe też będzie dawać w tym względzie odpowiednie wskazówki przełożonym odnośnych kościołów. 6. Wreszcie popierać będzie przystępne wyjaśnianie Ewangelii, prowadzenie ćwiczeń duchownych dla osób należących do różnych warstw społecznych oraz wszelkie inne dzieła, jakie stosownie do potrzeb i czasu uzna się za odpowiednie do ożywienia świętej wiary i rozpalania miłości. Wszystko to będzie się robić według przepisów i zgodnie z duchem Kościoła świętego.

[556] Pobożne Zjednoczenie będzie się starało celem rozkrzewiania świętej wiary: 1. Stosownie do posiadanych środków doczesnych, jakich Pan żniwa dostarczy, popierać zakładanie Kolegiów mających na celu wychowywanie i kształtowanie dobrych oraz doświadczonych misjonarzy, aby wysyłać ich z Błogosławieństwem Papieskim do krajów pogańskich. Do tych Kolegiów przyjmować się będzie ludzi w odpowiednim wieku, by sami mogli decydować o swoim powołaniu; po wstąpieniu do Kolegium będą oni mogli rozpocząć studia filozofii oraz języków obcych, po upływie zaś roku będą składać ślub udania się na misje w krajach pogańskich. 2. Również drukować się będzie naukowe oraz pobożne książki w językach wschodnich i zachodnich, aby je potem wysyłać do krajów pogańskich i tam darmo rozdzielać. Zabiegać się też będzie o pobożne rzeczy wszelkiego rodzaju, jak szkaplerze, różańce, medaliki, święte obrazki, obrazy, święte szaty, ołtarze, ołtarzowe ozdoby, kielichy, puszki, monstrancje — i to wszystko wysyłać się będzie, stosownie do potrzeb, do krajów pogańskich. Wysyłać się będzie, i to tym bardziej, pieniężne ofiary, by spieszyć z pomocą potrzebom misji.

[557] Czyż więc może się znaleźć wśród ludzi ktoś taki, co po zastanowieniu się nad niewypowiedzianym pożytkiem, jaki przynosi duszom odkupionym cenną krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa rozszerzanie świętej wiary, odmówi współpracy

[560] Por. l J 4,16.

[561] Jk 1,27.