Strona 185

Tom I


[547] Już z tego widać, że Kolegium nie będzie przywiązywać wagi do żadnej zapłaty miesięcznej, do żadnego honorarium czy dochodu. Nie będzie dla Pobożnego Zjednoczenia rzeczą trudną znaleźć osobę zamożną, która przyjmie na siebie ciężar utrzymania Kolegium. Mycie, prasowanie bielizny, szycie sutann oraz inne podobne sprawy wykonywane będą bezpłatnie. Jednocześnie przekazywać się będzie pewną sumę na zaspokojenie potrzeb sierot z Domu Miłosierdzia
[553], założonego przez Pobożne Zjednoczenie.

[548] Jeśli chodzi o szaty liturgiczne i bieliznę, potrzebne do kościoła przy Kolegium oraz dla misjonarzy wyjeżdżających, to dostarczać je będą bezpłatnie, za zwrotem poniesionych kosztów, liczne klasztory należące do Pobożnego Zjednoczenia. Celem przeprowadzenia jak najdalej idących oszczędności Pobożne Zjednoczenie zamierza zlecić tkanie materiałów oraz sporządzanie ubrań dla alumnów i przełożonych Kolegium wyżej wspomnianemu Domowi Miłosierdzia.

[549] Co się zaś tyczy innych artykułów gospodarczych, to Pobożne Zjednoczenie będzie mogło również, jak to czyni obecnie w innych swoich dziełach, zaspokajać odnośne potrzeby zachęcając jednych do bezpłatnego dostarczania tego rodzaju rzeczy, drugich zaś drugiego, jednych — by dostarczyli jednego artykułu, drugich — by bezpłatnie dostarczyli innego artykułu. Wszystkie te rzeczy, razem wzięte i zebrane, przy końcu roku ukażą w sposób widoczny, jak wielkim odciążeniem są w zwyczajnych wydatkach.

[550] Wreszcie po obliczeniu tego wszystkiego można, zdaje się, w przybliżeniu ustalić, że utrzymanie jednego alumna — w tym zawierają się wszystkie wydatki — nie powinno przekraczać rocznie 100 skudów[554]. Wynika więc stąd, że można, jak się zdaje, ustalić sumę 100 skudów jako wystarczającą na utrzymanie jednego alumna w ciągu jednego roku. Otóż Pobożne Zjednoczenie postanowiło zgromadzić możliwie jak największą ilość osób zainteresowanych Kolegium, którzy albo sami, albo za pośrednictwem innych pokrywaliby wydatki związane z utrzymaniem poszczególnych alumnów, wpłacając 100 skudów rocznie. Pobożne Zjednoczenie ma już wiele osób zamożnych, które gotowe są corocznie dawać tę sumę. Rektor Pobożnego Zjednoczenia, będąc ustanowiony mężem zaufania przez jednego ze zmarłych, może przeznaczyć na rzecz nowego Kolegium sumę siedmiu tysięcy skudów w gotówce[555]. Tenże Rektor żywi nadzieję, że będzie mógł z innego źródła zdobyć na ten cel czternaście tysięcy skudów[556].

[551] W obecnym stanie rzeczy przeszkodą w zbieraniu środków na Kolegium jest ten fakt, że Kolegium, jak wiemy, jeszcze nie istnieje i nie ma pozwolenia na jego otwarcie[557]. Dlatego też, gdyby Ich Eminencje raczyły upoważnić Pobożne Zjednoczenie do otwarcia wspomnianego Kolegium, to wtenczas byłoby to już pewnym oparciem dla Pobożnego Zjednoczenia, mogłoby ono bowiem z większą

[553] Pobożny Dom Miłosierdzia — por. wyżej nr [404], przyp. 381.

[554] Suma wynosząca około 180 tysięcy obecnych lirów włoskich.

[555] Suma wynosząca około 13 milionów obecnych lirów włoskich.

[556] Suma wynosząca około 26 milionów obecnych lirów włoskich.

[557] Pozwolenie na otwarcie zostało dane przez Kardynała Wikariusza — por. wyżej nr [359]. Na tym miejscu jest mowa o braku pozwolenia ze strony Kongregacji Rozkrzewiania Wiary.