Strona 183

Tom I

Jednakże ani Kolegium, ani Święta Kongregacja nie będą zaciągać żadnego zobowiązania płynącego z tytułu tej przysięgi, wobec czego, jeśli się uzna, że kandydat się nie nadaje do pracy misyjnej, będzie można go zwolnić od tej przysięgi.

Dzieła pobożności i umartwienia

[536] Dzieła te szczegółowo zostaną wymienione w Regułach[551]. Tymczasem podajemy tu zasadnicze: rozmyślanie, czytanie duchowne, rachunek sumienia przed obiadem oraz przed udaniem się na spoczynek, nawiedzenie Najśw. Sakramentu, czytanie w refektarzu, konferencja z ojcem duchownym, spowiedź tygodniowa, różaniec itd.

[537] Dzieła umartwienia zewnętrznego pozostawia się każdemu do swobodnego wyboru, wyjąwszy to, co dotyczy skromności czy to w Kolegium, czy poza jego obrębem, co zresztą ujmie się w odpowiednie przepisy.

[538] Przełożeni Kolegium winni jednak z największą troskliwością kłaść nacisk na wewnętrzne umartwienie wychowanków, prowadząc ich łagodnie, w sposób zachęcający do wyrzeczenia się swojej woli, nakłaniając do pokory, uległości oraz budząc w nich wielkie uszanowanie, pietyzm i miłość do Świętej Kongregacji oraz Stolicy Świętej.

[539] Prócz wigilii i postów nakazanych przez Kościół alumni będą zobowiązani do przestrzegania wigilii, które poprzedzają uroczystości Królowej Apostołów oraz Apostołów.

Studia

[540] W pierwszych sześciu miesiącach okresu próbnego kandydaci nie będą zajmować się nauką języków, chyba przez bardzo krótki czas, ponieważ w tym czasie mają się poświęcić religijnemu urobieniu ducha. Po upływie sześciu miesięcy przełożony, uwzględniwszy studia, jakie alumn już odbył, oraz te, jakie ma odbyć, by móc dobrze pracować na misjach, wyznaczy mu studia z zakresu tych przedmiotów bądź języków, jakie uzna za bardziej stosowne do zachodzącej potrzeby, przy czym ma zwrócić uwagę na zdolności alumna. Żaden alumn nie może się uchylać od poleconych mu nauk ani też zajmować się innymi studiami wbrew woli przełożonego, choćby miał na to czas i sposobność. Na wykłady teologii i języków alumni będą mogli uczęszczać do Kolegium Urbanum[552], gdzie Pobożne Zjednoczenie dostarczać będzie wykładowców, odznaczających się doskonałą pobożnością oraz wybitną wiedzą, aby tam ich bezpłatnie uczyli. Zarówno sposób studiowania, jak jego regulamin zatwierdzone zostaną przez Świętą Kongregację.

Dzieła posługi duchowej

[541] Okres próbny, jeśli chodzi o księży, przeznaczony jest na poznanie, do jakich prac w zakresie duchowej posługi są oni uzdolnieni. Nie powinno się ich jednak zbytnio zatrudniać w pracy związanej z posługą duchową, aby przez to

[551] Dzieła pobożności i umartwienia podane są przez Pallottiego w różnych pismach: por. Op. compl., vol. I, II, III, IV — pod odpowiednimi hasłami.

[552] Kolegium Urbanum — por. wyżej nr [423], przyp. 395.