Strona 182

Tom I

przepisom obowiązującym w Kolegium. Przyjęcie jednak tego rodzaju wychowanków zastrzeżone jest Rektorowi Pobożnego Zjednoczenia, który zobowiązany jest również ich zwolnić, jeśli nie będą przestrzegali porządku obowiązującego w Kolegium. Do Kolegium będzie można przyjmować, w charakterze alumnów, księży i kleryków posiadających następujące dane: 1. powołanie do misji zewnętrznych; 2. prawość życia; 3. świadectwa odbytych studiów — u tych, którzy są już księżmi, ukończenia zaś kursu filozoficznego — u kleryków; 4. wiek nie przekraczający 35 lat — u księży, a nie wyższy niż 25 lat — u kleryków. Kandydaci składać będą podanie, zaopatrzone w potrzebne świadectwa, do rąk Rektora Pobożnego Zjednoczenia, który po zebraniu odpowiednich informacji oraz po osądzeniu, że zasługują na uwagę, zda z tego sprawę Radzie, przedstawiając jej informacje, jakie posiada o kandydacie. Po przeliczeniu wrzuconych do urny głosów, jeżeli głosy Rady wynosić będą więcej aniżeli dwie trzecie, przyjmie się kandydata na okres próbny, w przeciwnym razie podanie się odrzuci.

Próba, jaką przechodzą alumni

[534] Po przyjęciu kandydata na okres próby, o czym była mowa wyżej, kieruje się go do przełożonego Kolegium, a potem do dyrektora alumnów, aby stwierdzić powołanie kandydata. Jeśli jest on księdzem, to próba trwać będzie jeden rok; w tym czasie utrzymywać go będzie Kolegium, przeznaczając jego stypendia mszalne lub ich równowartość na cele Kolegium. Jeśli kandydat jest klerykiem, to próba trwać będzie dwa lata, a jego również utrzymywać będzie Kolegium, jeśli sam nie posiada własnych środków utrzymania. Jeśli w czasie próby uzna się, że kandydat nie odpowiada celowi Kolegium, to wówczas Rektor powinien go zwolnić, nawet przed upływem czasu przeznaczonego na próbę. Jeśli po ukończeniu próby Rektor uzna na podstawie informacji otrzymanych od przełożonego, od zastępcy przełożonego oraz od dyrektora, że kandydat jest odpowiedni, to wtenczas dopuszcza się go do złożenia przysięgi.

Przysięga alumnów

[535] Alumni składać będą przysięgę podczas jednego ze świąt Chrystusa Pana, Najśw. Maryi czy też Świętych Apostołów, po uprzednim odprawieniu rekolekcji. Przedmiotem tej przysięgi będzie złożenie przyrzeczenia udania się tam, dokąd Święta Kongregacja uzna za stosowne wysłać kandydata. Ze względu jednak na różnice klimatyczne, językowe, charakter ludów oraz osobiste szczególne uzdolnienia może każdy odczuwać raczej powołanie do tej części świata, a nie do innej. Dlatego też każdy winien przedstawić swoje racje przełożonemu Kolegium, ten zaś na mocy uzyskanej od Rektora Pobożnego Zjednoczenia władzy będzie mógł go dopuścić do złożenia przysięgi zobowiązującej do udania się na Wschód lub też na Zachód. Z tego też powodu Kolegium będzie posiadało odrębne sekcje — jedną dla misji wschodnich, drugą dla zachodnich. Przysięgę tę składają alumni na ręce Jego Eminencji Prefekta Świętej Kongregacji lub Mon-signora Sekretarza, po czym następuje zapisanie jej w odpowiednim rejestrze, podpisanym przez alumna. Przysięga ta zobowiązuje alumna do jej wykonania, skoro tylko Rektor uzna go za odpowiednio przygotowanego do pracy misyjnej.