Strona 181

Tom I

świetności historii Kościoła, a Stolicy Rzymskiej dać pewność, że w ten sposób utrzyma w całym świecie jedność wiary i nauki. Ponieważ Ich Najprzewielebniejsze Eminencje wymagały przedłożenia projektu, dlatego też Pobożne Zjednoczenie przedstawia ten projekt, relacjonując sprawę w następujących artykułach, które przedkłada Ich wysokiej ocenie:

Kierownictwo Kolegium

[528] Kolegium pozostawać będzie stale pod opieką tejże Świętej Kongregacji i będzie jej podlegać. Przełożony Kolegium przedstawiany będzie Świętej Kongregacji przez Rektora Pobożnego Zjednoczenia — i to zarówno przy pierwszym wyborze, jak i podczas następnych wakansów — za zgodą Głównej Rady tegoż Pobożnego Zjednoczenia. Jeśli przedstawiony kandydat nie otrzyma aprobaty Świętej Kongregacji, to wówczas tenże Rektor przedstawi drugiego, zawsze jednak za zgodą Rady. Przełożony Kolegium będzie sprawował urząd tak długo, jak długo będzie tego sobie życzyła Święta Kongregacja; będzie ona mogła go zwolnić, kiedy tylko zechce — nie ujmuje to jednak Rektorowi Pobożnego Zjednoczenia prawa do dokonania zmiany na tym stanowisku, ilekroć uzna to za potrzebne. Osoba, którą chce się wybrać na przełożonego Kolegium, powinna posiadać następujące przymioty: 1. ma być Rzymianinem albo przynajmniej Włochem; 2. ma być członkiem Rady Głównej Pobożnego Zjednoczenia, nawet gdyby aktualnie była na misjach; 3. z dojrzałym wiekiem winna łączyć potrzebną wiedzę, roztropność, świątobliwość życia oraz doświadczenie w rządzeniu.

[529] Oprócz przełożonego, Kolegium będzie posiadało zastępcę przełożonego, który będzie miał taki zakres władzy, jakiego udzieli mu przełożony. Zastępca będzie załatwiał sprawy Kolegium, mając do pomocy członka Pobożnego Zjednoczenia, danego mu przez Rektora, aby bezinteresownie wspomagał zastępcę już to w sprawach kasowych, już to w staraniach o wyżywienie i odzież.

[530] Kolegium będzie miało jeszcze dyrektora alumnów, zależącego od przełożonego Kolegium i posiadającego te same przymioty, co mistrz nowicjuszy w domach zakonnych.

[531] Wreszcie Kolegium będzie miało również ojca duchownego — zależącego od przełożonego — który będzie spowiadał i spełniał inne posługi, mające na celu urabianie duchowe alumnów.

[532] Zastępca przełożonego, dyrektor i ojciec duchowny będą wybierani przez Rektora[550], za uprzednią zgodą przełożonego Kolegium, oraz będą zwalniani stosownie do uznania tegoż Rektora.

Wymagania przy przyjmowaniu alumnów

[533] Kolegium przeznaczone jest dla duchownych włoskich, a zatem obcokrajowcy nie będą do niego przyjmowani, chyba w braku kandydatów włoskich. To jednak nie przekreśla możliwości zakładania osobnych instytucji dla obcokrajowców. Nie stoi .to również na przeszkodzie nikomu, aby go przyjąć za opłatą ustaloną dla alumnów, wszakże pod warunkiem poddania się wszystkim dyscyplinarnym

[550] Mowa o Rektorze Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.