Strona 18

Tom I

Poznań 1949; Modlitwy Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Poznań 1961. Modlitewniki te zawierają cały szereg modlitw ułożonych przez św. Wincentego Pallottiego.

Po przejrzeniu powyższego spisu cisną się mimowoli słowa: dużo i mało. Dużo — udostępniono bowiem Pallotynom polskim oraz ich współpracownikom całość Pism Pallottiego wydaną do roku 1939. Mało zaś, jeśli chodzi o sposób tego udostępnienia. Wydano bowiem kilka pozycji drukiem, lecz na prawach manuskryptu i do użytku wewnętrznego; kilka pozycji na powielaczu, w małym nakładzie i mało czytelnej formie — resztę zaś opublikowano w maszynopisie, w jeszcze mniejszym nakładzie.

Wydane w języku polskim Pisma Pallottiego tłumaczone są z wydań niekrytycznych, noszą też na sobie ich braki. Mają na celu udostępnienie tekstu przede wszystkim w intencjach ascetycznych, jak to jest widoczne z pisanych do nich wprowadzeń, a zwłaszcza z doboru tychże tekstów, eksponujących nieraz całkiem przestarzałe sprawy, przy pominięciu rzeczy istotnych, aktualnych w naszych czasach, mianowicie spraw apostolstwa ludzi świeckich. Te racje — oraz szereg innych przyczyn — legły u podstaw starań o opracowanie nowego Wyboru Pism Pallottiego w języku polskim.

F. WYBÓR PISM ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO

Zamiar opracowania Wyboru Pism św. Wincentego Pallottiego powstał w roku 1972. Na prośbę członków Instytutu Apostolskiego oraz Zarządu Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolskiego podjął się tego zadania piszący te słowa. W marcu 1973 roku przedstawiono tymczasowy projekt Wyboru Pism. Podane zostały proponowane części Wyboru oraz konkretne Pisma, które miały do niego wejść, jak również przyjęte zasady formalne, pomocne w opracowaniu dzieła. W miarę możności postanowiono całość ująć w dwa tomy, wybrane Pisma przedstawić w układzie rzeczowo-chronologicznym, zaopatrzyć w odpowiednie przypisy i wyjaśnienia. Przy doborze materiału należało opuścić rzeczy dziś nieaktualne, przestarzałe, natomiast podać Pisma zajmujące się sprawami ogólnokościelnymi, społecznymi oraz apostolskimi, zwłaszcza jeśli chodzi o apostolstwo ludzi świeckich. Wybór Pism ma jednocześnie ukazać całość myśli i działalności św. Wincentego Pallottiego. Przeznaczony zostaje nie tylko do wewnętrznego użytku członków Polskiej Prowincji Stowarzyszenia Apostolskiego, ale też dla wszystkich katolików, przede wszystkim dla tych, którzy współpracują z Dziełem Pallottiego lub chcą zapoznać się z życiem, działalnością oraz myślą tego Świętego. W związku z powyższym Wybór Pism został ułożony i opracowany w taki sposób, by można go było opublikować drukiem, a ogólny jego układ w razie potrzeby odpowiednio zmienić. Tom pierwszy Wyboru miał ukazywać, według pierwotnych założeń, duchowe, wewnętrzne życie Pallottiego, tom zaś drugi — zewnętrzną jego działalność.

W czasie jednak początkowych prac zaszły zmiany w projektowanym podziale Wyboru Pism. W związku z tym, że Zarząd Generalny Stowarzyszenia rozpoczął krytyczne wydawanie Pism od tych tekstów, które odnoszą się do zewnętrznego