Strona 179

Tom I

centralnej części Pobożnego Zjednoczenia; nie staje się jednak członkiem Rady, może do niej wejść dopiero po upływie jednego roku, jeśli otrzyma specjalne upoważnienie od Rektora. Ani sam członek, ani Pobożne Zjednoczenie nie zaciągają tym aktem żadnego zobowiązania, albowiem członek w każdej chwili może się wycofać, a Pobożne Zjednoczenie może go zwolnić.

[519] Z grona członków części centralnej mają być wybierani: 1. kierownicy Kolegium dla Misji Zewnętrznych, istniejącego w Rzymie, jak o tym powiemy niżej; 2) ci, którzy mają w Rzymie lub gdzie indziej otworzyć nowy dom Pobożnego Zjednoczenia i nim kierować; 3. ci, którzy mają założyć nowe Kolegium Misyjne poza Rzymem oraz nim kierować; 4. ci, którzy mają załatwiać najważniejsze sprawy Pobożnego Zjednoczenia.

[520] Od tej części centralnej i motoru Pobożnego Zjednoczenia zależeć będą zawsze wszystkie jego instytucje niższe we wszystkich miastach i krajach świata tak, że Rektor, a z nim Rada Rzymska, będą mieć pełną władzę załatwiania i unieważniania wszędzie wszystkiego, co dotyczy Pobożnego Zjednoczenia. Urząd Rektora Pobożnego Zjednoczenia jest dożywotni; wybór zaś jego następcy zastrzeżony jest członkom Rady Rzymskiej, dokonywany jest większością dwóch trzecich głosów i wymaga zatwierdzenia przez Jego Eminencję Wikariusza.

[521] Rektor Pobożnego Zjednoczenia winien posiadać następujące przymioty: 1. ma być Rzymianinem lub przynajmniej Włochem; 2. winien być członkiem Rady Głównej; 3) powinien być w dojrzałym wieku; 4. ma łączyć w sobie naukę, roztropność oraz świętość życia; 5. ma zawsze pozostawać na stanowisku zwykłego kapłana oraz winien być wolny od wszelkiej innej funkcji, której nie można pogodzić z jego urzędem. Gdyby więc Rektor przyjął stanowisko lub godność, jaka by wynosiła go nad zwykłego kapłana, to należy przyjąć, że tym samym zrzeka się swego urzędu w tej samej chwili, w jakiej godzi się na przyjęcie i przyjmuje zaofiarowany urząd czy godność, nawet i w tym wypadku, gdy zostaje mu to zlecone pod rygorem świętego posłuszeństwa przez Papieża.

[522] Opróżniony przez Rektora urząd obejmuje w zastępstwie Dziekan Rady,, przebywający w danym czasie w Rzymie; nie może jednak on w czasie interregnum wprowadzać żadnych znaczniejszych zmian w sprawach Pobożnego Zjednoczenia. W możliwie jak najkrótszym czasie należy przystąpić do wyboru nowego Rektora i przy tej sposobności omawiać należy tę czy inną sprawę, która wymaga reformy, nie zniekształcając jednak przy tym ducha Pobożnego Zjednoczenia. Jeżeli zaś dwie trzecie głosów zatwierdzi te zmiany, to wówczas nowo obrany Rektor i jego następcy obowiązani będą ich przestrzegać.

[523] Wszystkie urzędy niższe od Rektoratu będą zawsze zależeć od Rektora, a więc zarówno ich powierzanie, piastowanie oraz zwalnianie z nich, i to zarówno w Rzymie, jak i poza nim.

Rada Główna Pobożnego Zjednoczenia i Rady podległe

[524] Celem ułatwienia oraz uproszczenia zarządzania i kierowania Pobożnym Zjednoczeniem, obok Rady Głównej Pobożnego Zjednoczenia, która jest i zawsze powinna mieć swoją siedzibę w Rzymie, istnieć będą inne Rady podległe, złożone z duchownych Pobożnego Zjednoczenia i mianowane przez Rektora w Rzymie,