Strona 171

Tom I

przytoczonymi znajduje się siedmiu konsultorów Kongregacji Świętego Oficjum, a mianowicie: monsignor Grati[525], o. Cipolletti[526], o. Turchi[527], o. Togni[528], o. Peda[529], o. Clauda[530], br. Honoriusz od Św. Teresy[531].

[491] Wreszcie z pochwałą i uznaniem o Pobożnym Zjednoczeniu pisało ponad dziesięciu Ich Eminencji Kardynałów, których świadectwo, jako nader godne uwagi, Pobożne Zjednoczenie przytacza w całej rozciągłości w załączniku nr 2, tym bardziej, że czterech spośród nich są świetną ozdobą i mocną podporą tejże Świętej Kongregacji.

[492] Dla tych i wielu innych powodów, jakie można by jeszcze podać, wydaje się rzeczą oczywistą, że aby nie pozbawiać Kościoła owego dobra, które odnosi on z istnienia tegoż Pobożnego Zjednoczenia, a jakiego w większej jeszcze mierze może oczekiwać, trzeba Pobożnemu Zjednoczeniu przyznać nie tylko prawo do spokojnego bytu, lecz także pewne szczególne względy, na jakie zasługuje Instytucja o tak wielkim znaczeniu, aby mogła ona rosnąć i się rozszerzać, zgodnie z przyjętymi zasadami, które okazały się praktyczne, łatwo wykonalne i korzystne — doświadczenie czterech lat, jakie minęły od założenia Pobożnego Zjednoczenia, dało tego oczywiste dowody.

II. NAZWA POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA

[493] Po przedstawieniu ogólnego pojęcia celu i natury Pobożnego Zjednoczenia przechodzimy do jego nazwy — wpierw o nazwie już istniejącej, następnie zaś o tym, jaką ona mogłaby być, gdyby chciano ją zmienić. Jeśli chodzi o nazwę już istniejącą, to brzmi ona następująco: „Apostolstwo Katolickie, to znaczy Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, założone celem obrony, pomnażania i rozkrzewiania pobożności oraz katolickiej wiary, pod szczególną opieką Niepokalanej Dziewicy, Królowej Apostołów, i w całkowitej zależności od Papieża”.

[494] Nazwa „Apostolstwo” została dana Pobożnemu Zjednoczeniu w tym szerokim znaczeniu, w jakim św. Piotr nazywa kapłaństwem urząd (l’offició)

[525] Alojzy Grati — por. wyżej przyp. 482.

[526] Tomasz Hiacynt Cipolletti — por. wyżej przyp. 485.

[527] Jan Tomasz Turchi — por. wyżej przyp. 473.

[528] Alojzy Togni — por. wyżej przyp. 486.

[529] Karol Peda — por. wyżej przyp. 497.

[530] Piotr Clauda — por. wyżej przyp. 494.

[531] Honoriusz od Św. Teresy — por. wyżej przyp. 488.