Strona 161

Tom I

być założone Kolegium. Przedstawimy więc: 1. naturę i cel Pobożnego Zjednoczenia; 2. jego nazwę i główne Statuty; 3. dane dotyczące założenia Kolegium Misyjnego.

I. NATURA I CEL POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA

[476] Bezbożność, która w każdym czasie zagraża religii i dobrym obyczajom, w naszych czasach zda się podwajać swoje wysiłki celem całkowitego ich zniszczenia. Do tych niegodziwych wysiłków przyczynia się przede wszystkim nowa propaganda antykatolicka, która od wielu lat przy pomocy wszystkich środków leżących w jej mocy dokłada starań, aby zburzyć Kościół katolicki. Z tego też powodu wszędzie wysyła swoich emisariuszy, publicznie i prywatnie stara się deprawować katolików, wszędzie szerzy przewrotne książki, usiłuje pozyskiwać zwolenników, uwodzić słabych, sączyć zatrute zasady do umysłów młodzieży. Stara się ona o ograniczenie religijnego kultu, korzystania z misji, jednoczy się z innymi antyreligijnymi stowarzyszeniami celem wspólnego knowania przeciw katolickiej wierze; podnieca przeciw Kościołowi rzymskiemu wszystkie warstwy ludu; nagina do swych przewrotnych celów wykonywanie każdego zawodu, stanowiska i rzemiosła; posługuje się wszelkimi pośrednimi i bezpośrednimi środkami, które mogą ułatwić osiągnięcie niegodziwego celu, a następnie z diabelską chytrością usiłuje pociągnąć do siebie wszystkich ludzi, aby ich uczynić areligijnymi i bezbożnymi.

[477] Otóż Pobożne Zjednoczenie stawia sobie cel przeciwny temu wszystkiemu, mianowicie obronę, pomnażanie i rozszerzanie pobożności i katolickiej wiary przez przeciwstawianie się przy pomocy żywej i skutecznej działalności i przez przeciwdziałanie temu wszystkiemu, co przynosi szkodę religii i Kościołowi. Realizując ten cel, posługuje się wszelkimi środkami, jakimi rozporządza. Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary ofiaruje apostolskich ludzi, dostarcza przedmiotów świętych oraz dewocyjnych na potrzeby misji zewnętrznych. Przy pomocy kazań oraz prywatnych rozmów usiłuje budzić wiarę i pobożność; szerzy dobre książki, szczególnie do nabożeństwa, dostosowane do poziomu ogółu. Dba też o dobre wychowywanie młodzieży, założyło w związku z tym już cztery szkoły wieczorowe w różnych dzielnicach Rzymu, przeznaczone dla młodzieży rzemieślniczej, która uczy się w nich czytania, pisania oraz rachunków i czerpie jednocześnie zdrową naukę katolicką. W dni zaś świąteczne młodzież ta gromadzona jest w jednym z kościołów wyznaczonych w tym celu, aby jej umożliwić święcenie dnia świątecznego i przyjęcie sakramentów świętych oraz wyrabiać z nich dobrych obywateli i chrześcijan. W godzinach zaś popołudniowych tychże dni świątecznych młodzież, po wysłuchaniu chrześcijańskich nauk w odnośnych parafiach, zbierana jest i prowadzona na uczciwą i stosowną do jej wieku rozrywkę w parku, przy tym delikatnie nakłaniana jest do religijnych praktyk w kościele. Ponadto niektórzy księża Pobożnego Zjednoczenia sprawują kierownictwo duchowe w różnych kolegiach Stolicy[444].

[444] To znaczy: Rzymu.