Strona 159

Tom I

Ostatnio zaś kilka pobożnych osób zgłosiło gotowość dostarczenia sum, nawet znacznych, na tak święty cel. Sumy te zostałyby wpłacone natychmiast, gdy tylko będziemy mieli gotowy lokal.

51. [W SPRAWIE NAZWY POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA][439]

[470] Ojcze Święty[440],

Pobożne Zjednoczenie założone i znane już pod nazwą Apostolstwa Katolickiego, poddając się całkowicie Waszej Świątobliwości w sprawie zmiany tejże nazwy, z szacunkiem przedkłada Waszej Świątobliwości do zatwierdzenia następującą nazwę zastępczą:

Pobożne Zjednoczenie Katolickie, mające na celu obronę i pomnażanie pobożności oraz katolickiej wiary, pod opieką Niepokalanej Dziewicy, Królowej Apostołów, w bezpośredniej i całkowitej zależności od Papieża.

[471] Ponieważ Pobożnemu Zjednoczeniu pod dawną nazwą Apostolstwa Katolickiego przyznane zostało uczestnictwo w duchowych dobrach zakonów regularnych[441] i Zjednoczeniu pod tą nazwą złożono darowizny oraz poczyniono zapisy w testamentach, dlatego też Pobożne Zjednoczenie prosi Waszą Świątobliwość, by raczył w odpowiednim brewe wyjaśnić, że wszystkie te prawa do uczestnictwa w duchowych dobrach oraz te wszystkie pobożne zapisy oraz inne korzyści, jakie mu przyznano czy będą przyznane, mają pozostać w pełnej mocy oraz dla jego pożytku, jakby ono w dalszym ciągu posiadało nie zmieniony tytuł „Apostolstwo Katolickie”.

[472] Wreszcie to Pobożne Zjednoczenie prosi Waszą Świątobliwość, by raczył we wspomnianym brewe potwierdzić cel tegoż Zjednoczenia. Celem tym jest staranie się przy pomocy wszystkich środków, na jakie potrafi się zdobyć przemyślna miłość, 1. o jednoczenie dobrych katolików w świętym węźle braterskiej jedności; 2. o zwalczanie, przy pomocy żywego i skutecznego działania czy przeciwdziałania, wszystkiego, co sprzysięga się na szkodę religii i Kościoła; 3. o popieranie dzieł, które sprzyjają wzrostowi pobożności i katolickiej wiary.

[473] Z ufnością, że Wasza Świątobliwość nie odrzuci słabych, lecz szczerych usług, jakie Pobożne Zjednoczenie pokornie ofiaruje Stolicy Świętej oraz religii, chyli się do Stóp Waszej Świątobliwości, by je ucałować

W imieniu całego Zjednoczenia

Wincenty Pallotti, Rektor

[439] Oryginał prośby znajduje się w Archiwum Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Archiwum Generalne SAC posiada autentyczną kopię maszynową na luźnej kartce. Brak daty napisania. Należy przyjąć, że prośba została napisana przed 11 XII 1838. W tym dniu bowiem członkowie Kongregacji Rozkrzewiania Wiary na polecenie papieża Grzegorza XVI rozpatrywali sprawę nazwy oraz projekt założenia Kolegium Misyjnego. Tekst prośby podany jest w: Op. compl., vol. IV, s. 31—32; Lett., s. 124—125, nr 527.

[440] Prośba skierowana jest do papieża Grzegorza XVI — por. wyżej nr [69], przyp. 80.

[441] Por. wyżej nr [306], przyp. 208.