Strona 157

Tom I

seminariów, klasztorów żeńskich oraz licznych zrzeszeń w Rzymie i poza jego obrębem. Trafiła ona do rąk wiernych wszelkiego stanu, wielkich i maluczkich, szlachty i ludu itd. Publikowana była wielokrotnie nie tylko w Diario di Roma[433], lecz nadto wymieniana jest przez liczne dzienniki religijne w Ameryce oraz w prasie religijnej innych państw zagranicznych. Nazwa ta wreszcie drukowana była przeszło sto tysięcy razy i rozpowszechniona została w całej niemal Europie, Ameryce, w krajach Azji Wschodniej, nadto w kilku krajach Afryki i wreszcie w Oceanii. Nazwę tę wreszcie własnoręcznie potwierdziło około 20 Najdostojniejszych Kardynałów, 40 proboszczów Rzymu, rzymscy dostojnicy i szlachta w wielkiej ilości oraz osoby z innych warstw społecznych. Nazwę uznali również wybitni teologowie rzymscy, przełożeni zakonów oraz spora liczba radców Kongregacji Świętego Oficjum[434].

[464] Skasowanie tej nazwy zniechęciłoby wielu członków Pobożnego Zjednoczenia i wskutek tego Dziełu Rozkrzewiania Wiary zabrakłoby także dzieła pomocniczego, jakim dla niego może być Pobożne Zjednoczenie, jeśli pozostanie ono przy swojej pierwotnej nazwie.

[465] Powtórzony, z nieznacznymi zmianami, tekst nr [404].

[466] Powtórzony tekst nr [406].

[467] Tekst podany już wyżej pod nrem [407].

50. [W SPRAWIE KOLEGIUM DLA MISJI ZEWNĘTRZNYCH][435]

[468] Ojcze Święty,

Świeccy Kapłani Pobożnego Zjednoczenia, założonego w celu obrony, pomnażania i rozkrzewiania pobożności oraz katolickiej wiary, starają się spieszyć z pomocą nie tylko swoim braciom katolikom, którzy żyją w pobliżu ich, lecz także niosą pomoc tym, co żyją z dala od nich i są rozproszeni w krajach pogańskich lub różnowierczych, specjalnie zaś pragną przyprowadzić do Owczarni Jezusa Chrystusa te owieczki, które z powodu braku wiary do niej nie należą. Chcą też zrealizować zamiary wielu Papieży, którzy pragnęli otworzyć w Rzymie Kolegium przygotowujące kapłanów do tego, by ci mogli się udawać w dalekie kraje celem rozkrzewiania tam świętej wiary. W związku z tym proszą Waszą Świątobliwość,

[433] Diario di Roma (Diariusz Rzymski), pismo założone w roku 1716 przez dwóch braci Węgrów, Łukasza Antoniego i Jana Cracas, istniało do roku 1894. W czasach Pallottiego wychodziło dwa razy w tygodniu — w środę i sobotę; redakcja pisma wydawała też, jako dodatek, Notizie del Giorno, wiadomości te ukazywały się jeden raz w tygodniu — w czwartek.

[434] Zob. niżej nry [487]—[489].

[435] Oryginalny tekst znajduje się w Archiwum Kongregacji Rozkrzewiania Wiary; Archiwum Zarządu Generalnego SAC posiada autentyczny odpis maszynowy na dwóch kartkach. Prośba nie ma podanej daty, przyjmuje się, że została złożona przed 30 XI 1838. Tekst prośby podany jest w: Op. compl., vol. IV, s. 33—35; Lett., s. 122—124r nr 526.