Strona 150

Tom I


[429] Dąży się do tego, aby ewangeliczne dzieła Pobożnego Zjednoczenia były realizowane bez publicznej instytucji, mającej na celu zbieranie ofiar pieniężnych.

[430] Pobożne Zjednoczenie gotowe jest dołożyć wszelkich starań, aby powiększyć liczbę członków Związku Rozkrzewiania Wiary[403].

[431] Pobożne Zjednoczenie zaprasza wiernych do modlitwy jako niezawodnego środka, by otrzymać wszystko. Wzywa też każdego, by spieszył z bezinteresowną pomocą, zgodnie ze swoją możliwością w zakresie swego zawodu, oraz z pomocą w postaci różnych ofiar, na jakie go stać.

48. [DZIAŁALNOŚĆ POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA NA POCZĄTKU 1838 ROKU][404]

[432] 1. Zjednoczenie powstało wśród pobożnych osób, które już od wielu lat miały budujący zwyczaj interesowania się wiadomościami, jakich dostarczali apostolscy misjonarze, wyjeżdżający z ramienia Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary do różnych krajów, by tam głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Pod wpływem tych wiadomości osoby te dokładały wszelkich starań, aby misjonarzom dostarczyć jak największej możliwie ilości obrazów, książeczek do nabożeństwa, druków, różańców, szkaplerzy oraz innych różnego rodzaju przedmiotów do użytku wiernych, jak medaliki, krucyfiksy itd.

[433] 2. Pobożne Zjednoczenie od chwili swego zaistnienia starało się również zaopatrywać tych misjonarzy, od których otrzymywało wiadomości, oraz tych, którzy z Rzymu wyjeżdżali do pracy na misjach zagranicznych. Zaopatrywało ich w liturgiczne szaty, kielichy, puszki, alby, komże, różańce, druki, szkaplerze, medaliki, krucyfiksy, krzyżyki, figury, figurki Dzieciątka Jezus, krucyfiksy wielkie na ambony, relikwie Świętych, relikwiarze zawierające czcigodne kości świętych Męczenników — wysyłano je biskupom, aby rozdzielali między swoje kościoły, tam gdzie potrzeba było ołtarzowych portatyli.

[434] 3. Niemal wszyscy wymienieni w numerze poprzednim misjonarze upoważnieni byli do przyjmowania członków do Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Stąd też tego rodzaju przyjmowanie zdążyło rozszerzyć się w Chinach, Indiach Wschodnich i Zachodnich, Ameryce, Korei, Tybecie, Persji, Chaldei, Mezopotamii, Syrii, Palestynie, Egipcie, Azji Mniejszej, Grecji, Bułgarii, Wołoszczyźnie, Transylwanii, Polsce, Szwajcarii, Niemczech, Albanii, Francji, Hiszpanii, Anglii, Irlandii, Szkocji, Afryce i w wielu państwach włoskich.

[403] Mowa o Lyońskim Związku Rozkrzewiania Wiary — por. wyżej nr [255], przyp. 202, i nr [340], przyp. 278.

[404] Oryginał jest autografem Pallottiego, liczy 4 strony, w tym czwarta jest czysta. Pismo pochodzi z okresu od połowy sierpnia do połowy września 1838 roku i jest odpowiedzią na zarzut, że Pobożne Zjednoczenie nie ma racji bytu, gdyż jego cel lepiej realizuje już Lyoński Związek Rozkrzewiania Wiary. Tekst w: Op. compl., vol. V, s. 137 144; Race. II, s. 103—106, nry 275—293.