Strona 15

Tom I

biskupa diecezji chełmińskiej, i otwarcia pierwszego domu Stowarzyszenia w Jajkowcach koło Kochawiny w diecezji lwowskiej, co miało miejsce 11 XI 1907 roku.

O Pallottim i o jego Dziele zaczyna informować miesięcznik „Królowa Apostołów”, a potem inne pisma, coraz liczniej wydawane przez Pallotynów w Polsce. Mało mamy jednak w nich tekstów Pallottiego, nawet i w późniejszym okresie. Teksty te zamieszczane są sporadycznie, w krótkich urywkach, stąd też nie podajemy ich na tym miejscu.

Poniżej podajemy opublikowane Pisma Pallottiego, wymieniając je w układzie chronologicznym, tak jak się ukazywały. Główna zasługa na tym polu przypada śp. księdzu Józefowi Wróblowi SAC, który postarał się przetłumaczyć z języka oryginalnego i opublikować (przynajmniej w maszynopisie) całość Pism Pallottiego wydanych do roku 1939. Trzeba tu zaznaczyć, że wobec wczesnego i niespodziewanego faktu śmierci tegoż nikt nam nie mógł powiedzieć, co i ile z Pism przetłumaczył ks. Wróbel. Dopiero staranne i wyczerpujące poszukiwania pozwoliły na sporządzenie niniejszego wykazu:

1. Notatki rekolekcyjne Wielebnego Ks. Wincentego Pallottiego, Warszawa 1935, stron 89, drukowane jako manuskrypt. Mamy tu wypisy z Propositi ed aspirazioni, brak podania tłumacza z włoskiego, był nim ks. J. Wróbel.

2. Myśli wybrane z Pism Wiel. Ks. Wincentego Pallottiego na każdy dzień roku, Warszawa 1938, stron 94. Z włoskiego (zob. wyżej, s. 12, nr 16) tłumaczył ks. S. Czapla.

3. Ks. Wincenty Pallotti, Krótka Reguła Księży i Braci Apostolatu Powszechnego pod szczególną opieką N. M. Panny, Królowej Apostołów, Warszawa 1938, stron 49. Z włoskiego przetłumaczył ks. Józef Wróbel. Mamy tu tłumaczenie tekstu znajdującego się w: Reg. CAC, nry 760—792. Druk na prawach rękopisu.

4. Kwiateczki. Myśli wybrane z Pism Wiel. Ks. Wincentego Pallottiego na każdy dzień, Warszawa 1938, stron 94. Tłumaczył ks. S. Czapla z włoskiego dziełka Fioretti (zob. wyżej, s. 12, nr 15).

5. Ks. Wincenty Pallotti, Reguła-, maszynopis, bez miejsca i roku wydania (Kopiec 1940—42?), z włoskiego przetłumaczył ks. J. Wróbel (tłumaczenie Reg. CAC), stron 272.

6. Postanowienia i dążenia Wielebnego Sługi Bożego Ks. Wincentego Pallottiego’, druk na prawach manuskryptu w Krakowie 1945, stron 327. Przełożył ks. J. Wróbel z Propositi ed aspirazioni, Roma 1922. Pozycja ta jest I tomem „Biblioteki Zjednoczenia Apostolatu Powszechnego”.

7. Wiel. X. Wincenty Pallotti, Apostolstwo Powszechne, z włoskiego przełożył i uwagami krytycznymi zaopatrzył X. Józef Wróbel, delegat Prowincjalny dla Zjednoczenia Apostolstwa Powszechnego, Warszawa 1947; powielacz, stron 36. Mamy tu przekład z Racc. I, nry 146—209. Pismo to zostało przez ks. prowincjała J. Maćkowskiego w dniu 7 X 1946 przedłożone Prymasowi Polski, Kardynałowi Augustowi Hlondowi, z prośbą o zatwierdzenie i błogosławieństwo. Hlond udzielił błogosławieństwa pismem z dnia 221 1947. Tekst obu pism znajduje się w: Fragmenta — Wiadomości z Prowincji, IV, 2 (1947), s. 6—9.