Strona 148

Tom I


[417] Aby podkreślić, że przez „Apostolstwo Katolickie” nie rozumie się tej pełni Apostolstwa, jaką posiada Papież, mówimy: „Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego” — w ten sposób stwierdzamy, że chodzi o Pobożne Zjednoczenie, które wspomaga Papieża w jego wielkich dziełach ewangelicznych.

46. RÓŻNE UWAGI ODNOSZĄCE SIĘ DO POBOŻNEGO ZJEDNOCZENIA, POŻYTECZNE DLA LUDZI, KTÓRZY SIĘ NIM BARDZO INTERESUJĄ[391]

[418] 1. Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, założone celem powiększania, obrony i rozkrzewiania pobożności i katolickiej wiary, popiera wszelkie dzieła miłości oraz gorliwości, zgodnie ze swoim celem, nie zacieśniając się do żadnego z nich.

[419] 2. Przyjmuje wszystkich, aby wszyscy bezinteresownie okazywali mu swoją pomoc za pośrednictwem prac wchodzących w zakres ich rzemiosła, zawodu, przy pomocy ofiar pieniężnych oraz innych rzeczy wszelkiego rodzaju, a przynajmniej za pośrednictwem modlitwy.

[420] 3. Nie płaci wynagrodzenia inkasentom, księgowym i ekonomom. Stara się zaspokajać wszystkie wydatki, stosując jak największą oszczędność. Celem pokrycia wydatków odwołuje się do ludzkiej gorliwości; korzysta też z bezinteresownej pracy osób życzliwych, co do których wie, że mogą z nim współpracować, nie żądając z tego tytułu wynagrodzenia.

[421] 4. Jeśli chodzi o dzieła miłości na rzecz potrzeb materialnych ludzi biednych, to spieszy im z pomocą rozdając kartki na chleb, mięso, zupę, nie daje jednak im do rąk pieniędzy.

[422] 5. Otwarto Kolegium[392], by w nim przygotowywać kapłanów, którzy by po odpowiednim przygotowaniu, przepojeni duchem i nauką św. Piotra, udawali się do krajów pogańskich, aby tam zakładać Kolegia. Powodowano się przy tym przede wszystkim intencją zmniejszenia kosztów podróży, zwiększenia ilości ewangelicznych pracowników w krajach pogańskich oraz przyczynienia się do tego, by rodzice katoliccy nie posyłali swoich dzieci do szkół protestanckich (jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ponieważ tam katoliccy biskupi nie mają Seminariów i Kolegiów ani też kapłanów, którzy by mogli prowadzić nauczanie publiczne).

[391] Pismo jest autografem Pallottiego, obejmuje 4 strony, z których druga i trzecia są czyste, na czwartej zaś mamy tekst przytoczony na tym miejscu jako tytuł. Brak podanej daty; przyjmuje się, że „Uwagi” zostały napisane w okresie od połowy sierpnia do połowy września 1838 roku. Pallotti w krótkich słowach odpiera tu zarzuty stawiane Pobożnemu Zjednoczeniu. Tekst znajduje się w: Op. compl., vol. V, s. 135—136; Race. II, s. 57—58, nry 145—149.

[392] Por. wyżej nry [358] i [359].