Strona 137

Tom I

które ma na celu podanie właściwej idei Pobożnego Zjednoczenia oraz zachętę wszystkich do współpracy z celami tegoż (…)

[377] Przesyłam pozdrowienia od wszystkich naszych Współbraci Kapłanów; w modlitwie błagamy o błogosławieństwo Boże dla Waszej Czcigodnej Wielebności i prosimy, abyś i Ty się modlił za nas oraz polecał nas modlitwie innych. Rzym, dnia 22 lutego 1838.

Najpokorniejszy, Najoddańszy, najzobowiązańszy sługa i brat w Chrystusie, W. Pallotti.

39. [FORMUŁA PRZYJĘCIA WSPÓLNOTY ZAKONNEJ][354]

[378] Pamiętając o tajemniczym i najgorętszym pragnieniu, jakim płonie święte Serce Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby wszystkimi możliwymi sposobami przyczyniać się do większej chwały swego Ojca Niebieskiego oraz do zbawienia dusz — pragnienie to wyraził Boski Odkupiciel w czasie udręczeń swego najboleśniejszego konania, przy pomocy słowa: Sitio (Pragnę)[355] — zdając sobie również sprawę z tego, że Boskie i słodkie przykazanie miłości zobowiązuje wszystkich ludzi, każdego stanu, płci, stopnia i warunków, do starania się o jedność w dążeniu do prawdziwego dobra, a zwłaszcza w dążeniu do tego, co bezpośrednio dotyczy troski o większą chwałę Boga, zbawienia własnego i bliźnich oraz większego uświęcenia każdego, w myśl przykazania danego wszystkim, aby byli świętymi i doskonałymi jak Ojciec Niebieski[356]; zmuszone jesteśmy jednak wyznać, że w najwyższym stopniu jesteśmy niegodne posiadania tego daru, najcenniejszego ze wszystkich darów, jakich Bóg udziela swoim stworzeniom, mocą którego związani węzłem współzawodniczącej miłości, zgodnie ze swoim zakonnym powołaniem, mamy we wspólnocie pracować, stosownie do swoich możliwości, dla zbawienia dusz.

[379] Spodziewamy się jednak mocno, że dar ten otrzymamy w obfitym stopniu dzięki miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu Najśw. Maryi oraz całego Dworu Niebieskiego i dlatego my, niżej podpisane, w imieniu własnym oraz całej Społeczności zakonnej zgłaszamy się i wyrażamy pragnienie, aby nasz Czcigodny Klasztor został na stałe przyłączony do Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, założonego w Rzymie, aby dzięki temu jak najgłębiej się przejąć tajemniczym pragnieniem Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz

[354] Pismo w oryginale liczy 4 strony; tekst pisany kaligraficznie, nieznaną ręką, zawiera wiele poprawek poczynionych przez Pallottiego. Tekst podany w: Op. compl., vol. V, s. 395—399; Race. II, s. 197—199, nry 584—585. Brak podania daty napisania; przyjmuje się, że „Formuła” powstała w okresie luty—lipiec 1838 r. Oprócz tego tekstu będącego, jak widać, wersją ostateczną istnieje tekst inny, pisany ręką Pallottiego — zob. Op. compl., vol. V, s. 390—394, nieznacznie różniący się od niniejszego.

[355] Por. J 19,28.

[356] Por. Mt 5,48.