Strona 136

Tom I

38. LIST DO WINCENTEGO MICHETTONIEGO, PROBOSZCZA W COSSIGNANO[352]

[373] Wielce Przewielebny Panie i Najukochańszy w Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym. Odpowiadam na list Jego Przewielebności.

Niech Bóg błogosławi Twoją gorliwość i Twoją miłość. Mam nadzieję, że drukowana Karta wpisu (Pagella)[353] zostanie rozpowszechniona i przyniesie wiele dobra. Proszę powiadomić, jak się przedstawia sprawa przyjmowania klasztorów, kolegiów, seminariów, bractw itd. Czy przy przyjmowaniu tego rodzaju wspólnot zapisuje się właściwą ich nazwę, miasto, miejscowość, gdzie się znajdują, oraz dzień przyjęcia? Proszę uważać, by przyłączając do Zjednoczenia konkretną społeczność czy osobę moralną jednocześnie założyć tam tak zwaną Prokurę Apostolstwa Katolickiego (Procura dell` Apostolato Cattolicó), postępując w następujący sposób:

[374] Przełożony miejscowy albo przełożona miejscowa jest przewodniczącym czy przewodniczącą Prokury. Zastępca przełożonego albo zastępczyni przełożonej jest zastępcą przewodniczącego lub zastępczynią przewodniczącej Prokury. Ponadto w danej społeczności wybiera się w drodze głosowania sześć osób, którym powierza się obowiązek prokuratora lub prokuratorki. W klasztorach, szpitalach, ochronkach, oprócz sześciu prokuratorek, prokuratorkami są również siostry kołowe lub odźwierne, w okresie pełnienia swego obowiązku. Stanowisko sześciu osób, wybranych w tajnym głosowaniu, odnawia się każdego roku w czasie uroczystości Objawienia Pańskiego.

[375] Prokurę zakłada się w tym celu, aby podtrzymywać w stałej żarliwości gorliwość całej społeczności czy osoby moralnej. Dlatego też wszyscy członkowie stanowiący Prokurę powinni się starać, aby przy pomocy modlitwy oraz odpowiednich zachęt i uczynków pobudzać serca wszystkich do pomnażania środków służących do zachowywania, rozwijania, obrony i rozkrzewiania pobożności oraz katolickiej wiary.

[376] Podczas przyjmowania społeczności i osób moralnych intonuje się wpierw hymn: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”, odmawia się modlitwy, które znajdują się w Karcie wpisu, następnie wygłasza się pobudzające przemówienie,

[352] List przechował się w oryginale; tekst podany w: Lett., s. 115—116, nr 483. W tekście nru [376] opuściliśmy zdanie dotyczące druku Historii Kościoła, o wydanie której starał się Pallotti.
Ks. Wincenty Michettoni, proboszcz w Cossignano, diecezja Ripatransone (Włochy), był jednym z pierwszych kandydatów do Kolegium Misyjnego, które organizował Pallotti w roku 1837 przy kościele Spirito Santo. Michettoni prowadził w domu przy tym kościele życie wspólne z Pallottim i kilku innymi kapłanami. Przebywał tam od czerwca do października 1837 r., kiedy to opuścił Rzym, nadwerężywszy swe zdrowie w czasie opieki nad chorymi w okresie panującej wtenczas epidemii cholery w Rzymie. Wrócił do swych rodzinnych stron, a w roku 1839 wstąpił do Instytutu Oratorium Św. Filipa Nereusza (Filipini — założeni przez św. Filipa Nereusza w r. 1575). Do końca swego życia popierał Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego. Przechowało się szereg listów pisanych przez Pallottiego do Michettoniego.

[353] Karta wpisu (Pagella) — zob. wyżej nr [330] nn.