Strona 135

Tom I

W drugiej tajemnicy chwalebnej rozważać będziemy, jak Jezus Chrystus w czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu wstąpił do nieba w sposób uroczysty i tryumfalny, w obecności swojej Najśw. Matki i swoich uczniów.

W trzeciej tajemnicy chwalebnej rozważać będziemy, jak Jezus Chrystus, siedząc na prawicy Ojca, zesłał Ducha Świętego na Apostołów, którzy z Maryją Panną znajdowali się w Wieczerniku.

W czwartej tajemnicy chwalebnej rozważać będziemy, jak Najśw. Maryja Panna po upływie pewnej ilości lat od zmartwychwstania Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zakończyła doczesne swoje życie i przez aniołów została wzięta do nieba.

W piątej tajemnicy chwalebnej rozważać będziemy, jak Maryja Panna została ukoronowana w niebie przez swojego Syna, i oprócz tego rozważać będziemy chwałę wszystkich Świętych.

[369] Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed (Strona 16) obliczem Twoim i w największej żarliwości ducha proszę. Cię i blagom, abyś wszczepił w serce moje najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości, oraz silną wolę poprawy. Oto z wielkim uczuciem i boleścią serca oglądam w duchu pięć ran Twoich i myślą w nich się zatapiam, mając przed oczyma to, co już o Tobie, o mój Boże, powiedział święty Prorok Dawid: „Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje” , oraz słowa świętego Proroka Zachariasza: „I będą patrzeć na mnie, którego przebodli[348].

[370] Odpusty

Każdy, kto się wyspowiada i przyjmie Komunię oraz odmówi wyżej podaną modlitwę przed jakimkolwiek wizerunkiem Ukrzyżowanego Jezusa, może uzyskać odpust zupełny, którego udzielili trzej Papieże[349]. Odpust ten można ofiarować za dusze święte w czyśćcu. (Wystarczy przystąpienie jeden raz w tygodniu do spowiedzi, by otrzymać odpust tyle razy, ile razy ktoś w tygodniu przystępuje do Komunii).

[371] Imprimatur F. A. V. Modena S.O.M.S.[350]

Imprimatur A. Piatti Arch. Trap. Vicesg.[351]

[372] (Trzecia strona okładki jest czysta, na czwartej znajduje się napis:)

Między przedsionkiem a ołtarzem płakać będą kapłani, słudzy Pańscy, i mówić będą: „Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twemu, a nie daj dziedzictwa Twego na hańbę” (Joel, rozdz. 2).

Królowo Apostołów, módl się za nami.

[348] Za 12,10.

[349] Por. Enchiridion Indulgentiarum. Preces etpia Opera indulgentiis ditata et recognita, Roma 1950, nr 201.

[350] Dominikanin Angelomaria Modena był zastępcą mistrza Świętego Pałacu. Zob. wyżej nr [187], przyp. 185.

[351] A. Piatti — zob. wyżej nr [68], przyp. 79.